Privacy

Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn van essentieel belang voor Europabank en haar dochtermaatschappij eb-lease. Daarom geven wij hierna verduidelijking over de wijze waarop wij bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, uw recht op toegang en verbetering, dit alles in toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen (de Privacywet).

Welke informatie verzamelen wij?

In het algemeen verzamelen wij persoonsgegevens bij het aangaan van een cliëntrelatie, bij het onderschrijven van één van onze producten of diensten, ingeval u reageert op een van onze commerciële acties, of bij een bezoek aan onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Privacywet verstaat onder 'persoonsgegevens' iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Al deze gegevens worden beschermd door de Privacywet.

Welke persoonsgegegevens worden door Europabank verzameld?

Onder andere:

  • Uw naam en voornaam, geboorteplaats en geboortedatum
  • Uw adres
  • Uw rijksregisternummer
  • Uw gsm-nummer, fax-nummer, telefoonnummer
  • Uw beroep
  • Uw e-mailadres

Alle andere informatie die u vrijwillig hebt verstrekt bij het invullen van een vragenlijst of die wij voor specifieke doeleinden opvragen, bijvoorbeeld: uw financiële situatie in het kader van een kredietaanvraag.

Gegevensverzameling op onze website

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij niet systematisch uw persoonsgegevens, behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. Deze informatie kan worden gebruikt om u een belegging in onze bankproducten of een verzekering voor te stellen, om uw kredietaanvraag te beoordelen, of om u te contacteren voor marketingdoeleinden.

Wij noteren en bewaren informatie zoals tijdstip, browser type en IP-adres van elke bezoeker van onze website. Uw IP-adres wordt toegekend door de maatschappij bij wie u een internetabonnement hebt (provider).

Bij een bezoek aan onze website houden wij tijdelijk bepaalde instellingen bij in 'cookies' om de internetgebruiker een betere dienstverlening te bieden. Voor meer informatie zie onze aparte cookie-statement.

Wat doen wij met de verzamelde persoonsgegevens?

De u betreffende persoonsgegevens worden verzameld en gehouden door Europabank nv met het oog op de verwerking ervan, met als doel het rekeningenbeheer, het cliëntenbeheer, de kredietverstrekking en het kredietbeheer, de controle op de verrichtingen, het verstrekken van verzekeringen en het beheer ervan, marketing en direct marketing acties inzake bank-, financiële of verzekeringsproducten of inzake andere producten die door Europabank nv worden verdeeld of gepromoot.

De u betreffende persoonsgegevens worden medegedeeld aan eb-lease nv, erkend kredietgever en dochteronderneming van Europabank nv, met het oog op het centraal beheer van het cliënteel, marketing en direct marketing acties inzake financiële of verzekeringsproducten of inzake andere producten die door eb-lease nv worden verdeeld of gepromoot, alsook met het oog op het globaal overzicht van de cliënt en controle van de regelmatigheid van verrichtingen met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden. In het geval u ons uw persoonsgegevens enkel heeft verstrekt naar aanleiding van of bij het onderschrijven van een consumentenkrediet zullen uw persoonsgegevens door eb-lease nv niet gebruikt worden voor commerciële prospectiedoeleinden.

U heeft het recht zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist voor het bereiken van bovenvermelde doeleinden.

Met wie delen wij eventueel de verzamelde informatie?

Bent u of wordt u cliënt, dan geeft u toelating om uw persoonsgegevens door te geven aan door u aangegeven ontvangers, aan gemachtigde derden met het oog op de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting of van een wettig belang, en aan de ontvangers handelend voor rekening van de bank als mandataris, aangestelde dienstverlener of in ieder andere hoedanigheid.

Deze toestemming geldt ook indien de mededeling aan ontvangers of gemachtigde derden zou gebeuren naar landen buiten de Europese Unie die al dan niet waarborgen bieden voor een adequaat beschermingsniveau. Dit kan onder meer het geval zijn voor de uitvoering van nationale en internationale geldtransfers. De bank kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer deze derden conform in het buitenland opgelegde verplichtingen persoonsgegevens van cliënten overmaken aan lokale autoriteiten.

Persoongegevens van bezoekers van onze website, die geen cliënten zijn van Europabank of eb-lease worden niet doorgegeven aan derden.

Gepersonaliseerde reclame en informatie

Aan de hand van de opgeslagen gegevens kunnen wij u reclameboodschappen bezorgen over onze bankproducten en bankdiensten.

U hebt een recht tot inzage en verbetering van de verzamelde informatie

U kan inzage krijgen van de u betreffende gegevens, of u kan desgewenst eventueel onjuiste, onvolledige, of niet relevante gegevens betreffende uw persoon laten verbeteren door u te wenden tot Europabank nv, Burgstraat 170 te 9000 Gent, verantwoordelijke voor de verwerking. Dit verzoek gebeurt bij voorkeur schriftelijk, via de post. Desgewenst kunt u een bericht sturen naar volgend e-mailadres: juridische.afdeling@europabank.be. Omdat wij de afzender van een e-mailbericht niet met zekerheid kunnen vaststellen, zullen wij in dit geval de afzender vragen zijn verzoek schriftelijk en ondertekend te willen bevestigen. Het Openbaar Register van de automatische verwerking van de persoonsgegevens kan geraadpleegd worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

U hebt een recht tot verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing

U hebt het recht zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, door u te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking bij Europabank nv, Burgstraat 170 te 9000 Gent.

Indien u zich verzet zult u geen reclame meer ontvangen over onze bankproducten en bankdiensten.

Aanpassingen van het privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u de informatie die we u hebben uitgelegd in het privacybeleid. Als Europabank haar privacybeleid zou aanpassen, dan zetten wij deze aanpassingen op deze pagina, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden wij die gebruiken.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij