Disclaimer

Deze e-mail en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en/of beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn bestemd om enkel gebruikt te worden door de persoon aan wie ze geadresseerd zijn. Indien het bericht niet voor u bestemd is, is het niet toegelaten het te kopieren, rond te sturen, te verspreiden, vrij te geven of anderszins te gebruiken. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, gelieve de afzender hiervan te verwittigen en dit bericht van elke computer te verwijderen.

Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et/ou protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, vous l'avez reçu par erreur et toute utilisation, envoi, diffusion, impression ou copie de ce message sont interdits. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez s'il vous plaît en avertir l'expéditeur et détruire le message de tout ordinateur.

This e-mail and any attachments thereto are confidential and/or protected by intellectual property rigths and are intended for the sole use of the recipient(s) name above. If you are not the intended recipient be advised that you have received this e-mail in error and that any use, forwarding, distribution, printing or copying of this mail is prohibited. If you receive it in error please notify the sender and delete the material from any computer.

Die vorliegende E-Mail und deren Attachments können vertrauliche und/oder durch Rechte an geistigem Eigentum geschützte Informationen enthalten, die ausschliesslich von dem (den) obenerwähnten Empfänger(n) benutzt werden sollen. Sollten Sie nicht der obenerwähnte Empfänger sein, beachten Sie bitte dass es sich hierbei um ein Versehen handelt und jede Benutzung der hier enthaltenen Informationen, einschliesslich Reproduktion, Mitteilung oder Verteilung in jeder Form durch andere Personen als den/die angegebenen Empfänger untersagt ist. Sollten Sie die vorliegende E-Mail irrtümlicherweise empfangen haben, dann bitten wir Sie, den Absender davon zu benachrichtigen und das Material von jedem Computer zu löschen.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij