Jaarverslag
2023

Europabank en de Crelan-groep

Anders dan haar naam doet vermoeden, is Europabank een 100% Belgische bank. Sinds 2004 maakt Europabank deel uit van de groep Crelan waarvan de centrale zetel in Brussel is gevestigd.

Binnen deze groep is Europabank een dochteronderneming van Crelan NV. De aandelen van Crelan NV zijn op hun beurt voor 100% in handen van de coöperatieve vennootschap CrelanCo.

Op 31 december 2021 realiseerde de Groep Crelan opnieuw een belangrijke stap in haar groeiproces met de overname van AXA Bank Belgium. In 2024 zullen Crelan en AXA Bank Belgium fuseren en de activiteiten onder het Crelan-logo verderzetten.

De Groep Crelan is op de Belgische markt actief met drie gekende bankmerken - Crelan, Europabank en AXA Bank Belgium - en dat levert mooie opportuniteiten tot samenwerking op. Samenwerking waarvan de groep en haar klanten beter worden.

Via het makelaarsmerk eb-lease zet Europabank sterk in op een vlotte samenwerking met de Crelan- en AXA Bank-agenten. Zo kunnen zij zowel de specifieke kredietoplossingen van Europabank als de betaaloplossingen voor de verwerking van kaarttransacties aan hun klanten aanbieden, wat een verruiming van hun productaanbod betekent.

In 2023 werd de nadruk gelegd op de samenwerking voor financiële leasing en renting als alternatieve financieringsvormen voor professionele klanten. Deze producten bevinden zich niet in het aanbod van Crelan, een mooie opportuniteit dus voor Crelan- en AXA Bank-agenten.

Joris Cnockaert
Joris Cnockaert en Paul Malfeyt

Joris Cnockaert, voorzitter raad van bestuur Europabank en bestuurder-directeur bij Crelan en AXA Bank Belgium:

“Met haar specifieke kennis en productaanbod neemt Europabank een zelfstandige en belangrijke plaats in binnen de Groep Crelan. Europabank, Crelan en AXA Bank Belgium streven naar een maximale synergie binnen de Groep. Zo werken de verschillende banken niet alleen samen op het vlak van producten en diensten naar de klanten toe, ook op het gebied van bijvoorbeeld ESG en duurzaamheid wisselen zij onderling kennis en ervaring uit. Opnieuw leverde Europabank een mooie bijdrage aan de resultaten van de Groep. Hiervoor wil ik de directieleden en alle collega's van Europabank van harte danken en feliciteren.”

Woord vooraf

door de voorzitter van het directiecomité

Beste lezer

Onze economie kende in het jaar 2023 alweer turbulente tijden. De macro-economische parameters werden onder druk gezet door onder andere de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de snelle stijging van de rentetarieven als reactie op de hoge inflatie. Het was opnieuw een jaar vol uitdagingen, zowel op economisch vlak (energiecrisis, forse inflatie, toename van de interestlasten voor kredieten, stijging van het aantal faillissementen) als op het gebied van wijzigende regelgeving, de klimaatdoelstellingen en ESG (environmental, social, governance).

Ondanks de steunmaatregelen van de banken naar aanleiding van de energiecrisis bleef de financiële situatie van veel gezinnen en ondernemingen onder druk staan. Europabank hielp haar klanten in het eerste trimester van 2023 door onder andere een betalingsuitstel mogelijk te maken voor hypothecaire kredieten.

De bank kende een ongeëvenaarde kredietproductie, met verschillende records in de eerste helft van het jaar. De kredietportefeuille groeide met 12,2% op jaarbasis. De rentestijgingen remden de groei af, vooral in het tweede semester en bij de hypothecaire leningen.

De depositoportefeuille, waarmee de bank haar kredietactiviteiten financiert, steeg evenredig met zo’n 10% dankzij de permanent hogere rentevergoeding die Europabank aan haar trouwe spaarklanten biedt. Ondanks de uitgifte van de staatsbon en de impact ervan op de liquiditeiten heeft de bank geen liquiditeitsstress gekend.

De waardeverminderingen op de krediet-portefeuille noteerden in 2023 hoger dan de vorige jaren. Dat is deels te wijten aan het wegvallen van steunmaatregelen en een algemene toename van de faillissementen. Aangezien de macro-economische vooruitzichten voor 2024 een beperkte groei voorspellen, gecombineerd met een inflatie boven (het niveau van) 2% en een druk op de woningprijzen, koos de bank ervoor om de bestaande management overlay (algemene provisie) van 9 miljoen euro te behouden.

In 2023 zetten we een uitmuntende prestatie neer van onze cardsacquiringactiviteit, de verwerking van financiële transacties met debet- en kredietkaarten bij handelaars. Maand na maand braken we records: zowel het aantal aangesloten handelaars als het aantal transacties steeg. De opbrengst uit onze cardsactiviteit was 18% hoger dan vorig jaar.

De fors gestegen inflatie had een impact op onze kosten door bijvoorbeeld de duurdere aankoop van bouwmaterialen voor de verbouwingen van de hoofdzetel, de indexering van de huurgelden voor de kantoren en de automatische indexatie van de lonen. De bank slaagde er toch in om de kosten onder controle te houden, met een uitstekende cost-income ratio van 52,8%.

Ondanks een sterke stijging van de inkomsten van haar kernactiviteiten boekte Europabank in 2023 een resultaat dat licht lager ligt dan vorig jaar. De interestlasten op de depositoportefeuille, de kosten voor de financiering van de verhoogde kapitaalvereiste, de hoge indexatie van de bedrijfskosten, extra heffingen en de beperkte aftrekbaarheid van de bankentaks speelden een belangrijke rol. De nettowinst bedraagt 29,8 miljoen euro in BE GAAP en 30,5 miljoen euro in IFRS. Het rendement op het eigen vermogen (ROE) bedraagt 18,0%, wat tot de hoogste van de Belgische banksector behoort.

Dit mooie resultaat is te danken aan de uitmuntende inzet van alle medewerkers, zowel in de kantoren als op de hoofdzetel.

De bank heeft in 2023 niet stilgestaan. Dankzij de overname van AXA Bank België door Crelan in 2023 geniet Europabank, als dochteronderneming van Crelan, een verdere commerciële ontwikkeling door de samenwerking met zowel de Crelan- als de AXA Bank-agenten. De bank verruimt zo haar opportuniteiten en synergieën op groepsniveau, zowel op het vlak van kredietproductie als cardsacquiringactiviteit. Het feit dat alle financiële leasing- en rentingactiviteiten van Crelan en AXA Bank door Europabank worden verwerkt, is zeker het vermelden waard. Ook de verdere uitbouw van de samenwerking op groepsniveau, onder andere voor Compliance, Riskmanagement en de Finance-afdelingen, stond hoog op de agenda.

De bank werkte verschillende projecten uit om de interne en externe processen te optimaliseren en digitaliseren, zoals het Masterplan kantoren, de invoering van het softwareprogramma MS Project en de ontwikkeling van het vernieuwde platform E-broker voor makelaars, dealers, Crelan- en AXA Bank-agenten. De collega’s van onze Cards-afdeling realiseerden een vlekkeloze uitrol van de nieuwe Bancontact/Visa Debit-debetkaart als vervanging van de Maestro-debetkaart.

Om alle huidige en toekomstige projecten binnen onze bank te realiseren, is het belangrijk te blijven investeren in onze talenten. Daartoe wierven we in 2023 dan ook heel wat nieuwe medewerkers aan. Eind 2023 noteerden we 40 nieuwe collega’s ten opzichte van eind 2022.

De bank behaalde in 2023 het charter Duurzaam ondernemen, uitgereikt door Voka. Een mooie erkenning voor de geleverde inspanningen inzake ons ESG-beleid. In 2024 zullen gedreven medewerkers het ESG-beleid verder uitbouwen en diverse duurzame acties organiseren.

We renoveerden en fristen verschillende kantoren op volgens het bekende Europabank-concept. Na een sluiting van bijna twee jaar door de zware overstromingen in Wallonië in 2021 ging het kantoor in Verviers in juni 2023 weer open op een nieuwe locatie.

De eindfase van de verbouwing van de hoofdzetel in de Burgstraat in Gent is in zicht. Dat viel ook extern op: een van de aannemers, het bedrijf Forestplus uit Eeklo, won de trofee ‘Project van het jaar’ van Bouwunie voor de totaalinrichting van onze hoofdzetel. Een prijs waarop ook wij terecht fier zijn.

Voor 2024 verwachten we dat de resultaten verder onder druk zullen staan. De economische onzekerheid, de uitgevaardigde EPC-maatregelen alsook de hogere rente op de kredietverlening en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de terugbetalingscapaciteit zijn invloedrijke parameters. Toch verwachten we opnieuw een sterke kredietproductie en een toename van de cardsacquiringactiviteit.

Europabank waakt erover dat de vele reglementeringen van haar toezichthouders, namelijk de Nationale Bank van België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), geïmplementeerd en toegepast worden. Digitalisering, evoluties in de bankwereld, concurrentie, consumentenvertrouwen, stijgende rentevoeten, phishingfraude, cybersecurity en ESG blijven belangrijke aandachtspunten.

Al die factoren zijn opgenomen in het tactische en strategische plan voor de komende jaren. Als nichebank staat Europabank voor diverse uitdagingen waartegen zij zich moet wapenen of – nog beter – waarop zij haar toekomst kan bouwen.

We blijven ernaar streven onze klanten permanent een snelle en goede service te bieden. Met de kracht van ons bedrijfsmodel, onze bekende veerkracht, het aanpassingsvermogen en de vastberadenheid van de directie en alle medewerkers hebben we alle vertrouwen in de toekomst en de realisatie van de doelstellingen voor 2024. Het typerende DNA van Europabank zal ervoor zorgen dat wij die uitdagingen op een toegankelijke, verbindende en vindingrijke manier zullen aanpakken.

Wij bedanken u voor uw interesse in Europabank en het lezen van ons jaarverslag.

Paul Malfeyt Paul Malfeyt
Voorzitter van het Directiecomité (CEO)

Al onze cijfergegevens in dit verslag zijn gerelateerd aan de International Financial Reporting Standards (IFRS). Alleen waar noodzakelijk en nuttig, wordt verwezen naar Belgian GAAP (BE GAAP).

Verslag van de raad van bestuur

aan de algemene vergadering over het boekjaar 2023

Winst

Europabank NV realiseerde in 2023 onder IFRS een resultaat van 30,5 miljoen euro, de op een na hoogste winst ooit. Vorig jaar behaalde de bank een recordwinst, namelijk 31,5 miljoen euro. Onder BE GAAP behaalde de bank een resultaat van 29,8 miljoen euro tegenover een resultaat van 31,9 miljoen euro in 2022.

Het rendement op het eigen vermogen (ROE) bedraagt 18,0%, wat een uitstekend rendement is en tot de hoogste van de Belgische banksector behoort.

Winstevolutie en ROE


Opbrengsten en kosten

De rentebaten liggen aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De sterke kredietproductie en de daaraan gekoppelde toename van de kredietportefeuille verklaren die stijging. De verhoging van de rentetarieven als gevolg van een algemene stijging van de marktrente ligt mee aan de basis van de gestegen rentebaten.

De rentelasten op klantendeposito’s liggen, enerzijds door het toegenomen depositovolume en anderzijds door de gestegen depositokosten, hoger dan vorig jaar. De depositokosten evolueerden van 0,37% in 2022 naar 0,95% in 2023.

De cardsacquiringactiviteit kende een zeer sterke groei. Het aantal verwerkte kaarttransacties steeg op jaarbasis met 34%. Zowel de jaaromzet als het jaarinkomen namen ten opzichte van 2022 toe met 21%.

De personeelskosten stegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is het gevolg van de baremieke verhogingen, de indexatie van de lonen gedurende het volledige jaar en het hogere aantal personeelsleden door extra aanwervingen voor de diverse controlefuncties.

Ook de overige administratiekosten zijn hoger dan vorig jaar. De verhoging heeft te maken met de verdere groei van de activiteiten van de bank in het algemeen en prijsstijgingen door indexaties in het bijzonder.

De cost-income ratio van de bank bedraagt 52,8%, wat ruim beter is dan het gemiddelde van de Belgische banksector.


Waardeverminderingen

Het totale bedrag aan waardeverminderingen in IFRS (impairment) is 1,6 miljoen euro hoger dan in 2022. Dat komt voornamelijk door het hogere aantal faillissementen in de kredietportefeuille van de bank. De management overlay werd in 2023 behouden op 9 miljoen euro, zowel in IFRS als in BE GAAP. De invulling van de management overlay werd wel aangepast. De bank voorziet in 3 miljoen euro voor het opvangen van mogelijke kredietverliezen door de dalende vastgoedprijzen. Daarnaast wijst de bank 3 miljoen euro toe aan het opvangen van mogelijke negatieve gevolgen door de verkoop van voertuigen uit de leasing- en rentingportefeuille. Ten slotte wordt er 3 miljoen euro aangewend als buffer voor de ongunstige macro-economische vooruitzichten.

Dat resulteerde eind 2023 in een krediet-verliesratio van 0,46% in IFRS en 0,70% in BE GAAP.


Balans

Het balanstotaal overstijgt in 2023 het bedrag van 2 miljard euro. Het bedraagt eind 2023 2,1 miljard euro, een stijging met maar liefst 11,8% ten opzichte van vorig jaar.

In de eerste helft van 2023 behaalde de bank een zeer goede kredietproductie. Voor sommige maanden was er zelfs sprake van een recordproductie. Enkel de laatste twee maanden van het jaar zwakte de productie licht af. Op jaarbasis is er wel een aanzienlijke groei van de kredietportefeuille (+12,2%) ten opzichte van vorig jaar.

Ook de deposito’s namen toe met 10,4%. Dat is noodzakelijk om de groei van het kredietvolume te ondersteunen. Door de uitgifte van de overheidsstaatsbon eind augustus 2023 verloor de bank volumes op zicht- en spaarrekeningen. Dat verlies werd ruimschoots gecompenseerd dankzij een mooie groei van het uitstaande saldo op termijnrekeningen.

De beleggingsportefeuille nam in 2023 af met 50,6 miljoen euro. Een bedrag van 58,0 miljoen euro aan overheidsobligaties kwam op vervaldag, terwijl de aankoop van nieuwe titels beperkt bleef.

Daarnaast gaf de bank een bedrag van 55,0 miljoen euro aan achtergestelde niet-converteerbare obligaties (AT 1) uit. Die uitgifte dient als versterking van het kapitaal in het licht van een extra kapitaalvereiste die door de toezichthouder wordt opgelegd vanaf 2024.

De combinatie van de bovenstaande evoluties leidde per saldo tot een toename van de beleggingen bij de NBB. Het bedrag van de liquide middelen bevindt zich daarmee op een zeer comfortabel niveau.

Evolutie balans 2018-2023

(in miljoen euro)


Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Europabank bedraagt 226,9 miljoen euro. Dat is een toename met 57,0 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Die stijging wordt verklaard door zowel de winst van het boekjaar als de aangroei van de beschikbare reserves, maar voornamelijk door de uitgifte van de achtergestelde niet-converteerbare obligaties (AT 1) voor een bedrag van 55,0 miljoen euro.

De kernkapitaalratio (CET 1), berekend op het reglementaire eigen vermogen, stijgt van 15,1% naar 19,0%, wat de reglementaire minimumverplichting van 10,5% ruim overschrijdt. Europabank gebruikt geen interne modellen maar de standaardbenadering voor de berekening van de RWA (risk-weighted assets) voor het kredietrisico. De berekening van de RWA voor het operationele risico gebeurt volgens de BIA-methode (basic indicator approach).

Eigen vermogen en CET 1

In 2023 werd een kapitaalverhoging doorgevoerd door de uitgifte van een AT1 aan 20 miljoen euro en een andere AT1 aan 35 miljoen euro.
163,9
2021
169,9
2022
226,9
2023
bureau

Onze kernactiviteiten

Depositowerving

Het totale bedrag aan klantendeposito’s steeg in 2023 naar 1.795 miljoen euro, een stijging met 10,4% ten opzichte van 2022. De verhouding tussen lange- en kortetermijnfunding blijft steeds een aandachtspunt, zeker in tijden van hogere rentes en de bijbehorende marketingacties voor het behoud van onze depositoportefeuille.

Evolutie deposito's 2018-2023

(in miljoen euro)


Kredietverstrekking

De totale kredietproductie bereikte met een bedrag van 542,5 miljoen euro een nieuw record. Dat resulteerde in een stijging van de kredietomloop met 12,2% naar 1.576 miljoen euro.

Financiële leasing, renting en kredieten aan professionelen zijn de sterkste motoren van de groei. Door de vergroening van de autofiscaliteit bouwt de overheid de fiscale aftrekbaarheid voor personenwagens op fossiele brandstoffen sinds juli 2023 geleidelijk af. Daardoor steeg het aantal nieuw ingeschreven personenwagens in België met 30% ten opzichte van 2022. Met een productie van 178 miljoen euro noteren we voor financiële leasing en renting een absoluut record.

Ondanks de hoge inflatiecijfers, de stelselmatige renteverhogingen en een afgezwakt consumentenvertrouwen groeit de portefeuille hypothecair krediet aan particulieren met 10,6%.

De hoge vastgoedprijzen en de renovatie-verplichting in Vlaanderen zorgden in 2023 voor een afkoeling van de markt, waardoor de productie van hypothecaire kredieten kromp. Een sterke opleving van de vastgoedmarkt lijkt in 2024 weinig waarschijnlijk.

Evolutie kredietportefeuille 2018-2023

(in miljoen euro)


Andere beleggingen

De andere beleggingen daalden van 339,2 miljoen euro in 2022 naar 288,6 miljoen euro eind 2023. De obligatieportefeuille bevat uitsluitend effecten van nationale en Belgische regionale overheden en bestaat momenteel uit 45% aan Belgische overheidstitels en 55% aan titels van andere Europese landen (Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en Finland). Het rendement in de markt steeg het afgelopen jaar verder.

Door de daling in de beleggingsportefeuille en de uitgifte van de AT1-instrumenten is het bedrag op de zichtrekening bij de NBB toegenomen: 162,5 miljoen euro eind 2023 ten opzichte van 74,0 miljoen euro eind 2022.


Divers inkomen

Cards

Met meer dan 30 jaar ervaring is Europabank een vertrouwde, lokale partner voor de verwerking van kaarttransacties, zowel via fysieke betaalterminals als via webshops. De bank werkt daarvoor met een zelfontwikkeld, veilig en sterk geautomatiseerd platform.

Ondanks het concurrentiële landschap steeg het aantal actieve aangesloten handelaars over alle sectoren in 2023 naar een recordaantal. De bank noteerde een record in het aantal verwerkte kaarttransacties met een stijging van meer dan 30% tegenover 2022.

De betaalkaart is intussen het favoriete betaalmiddel van de Belg. Samen met een sterke stijging van het aantal betaalterminals en betaalpunten groeit ook het aantal contactloze betalingen. In 2023 verliep 80% van de elektronische betalingen contactloos. Het aantal contactloze betalingen via een smartphone of smartwatch neemt toe.

De bank volgt de evoluties en nieuwigheden in het betaalverkeer op de voet. Zo investeert de bank in de betaalterminal van morgen. Dankzij SoftPOS by Europabank kunnen handelaars via een smartphone betalingen ontvangen. Die nieuwe betaalmogelijkheid is een handige back-up naast de bestaande fysieke betaalterminal of een uitbreiding tijdens drukke periodes.

In 2023 startte de bank een contentmarketing- campagne waarin de troeven van Europabank als betrouwbare, lokale en faire betaalverwerker op de juiste manier in de verf worden gezet. De contentmarketingcampagne ondersteunt de inspanningen van verschillende verkoopkanalen die zowel handelaars als andere partners overtuigen van de betaaloplossingen van de bank.

Verschillende partners die met Europabank samenwerken, zoals terminalleveranciers, Crelan- en AXA Bank-agenten, gebruiken het digitale platform E-broker om op een vlotte manier nieuwe handelaars te onboarden.

Dankzij de uitgifte van de nieuwe debetkaart met de betaalschema’s Bancontact en Visa Debit blijven de kaarthouders makkelijk en veilig betalen. In samenwerking met Crelan werd de kaart succesvol uitgerold.

Met 14 publieke bankautomaten ondersteunt Europabank de vraag naar lokale toegang tot cashgeld. Die bankautomaten zijn steeds in centrumsteden gelegen.

Het blijft belangrijk om die diensten vlot aan te bieden en continu op zoek te gaan naar optimalisaties. De ruime klantenbasis, de nabijheid bij de lokale handelaar en partners en een aantrekkelijk aanbod vormen de ingrediënten voor de verdere groei van de dienstverlening.

SoftPOS by Europabank
SoftPOS by Europabank

Verzekeringen

Sinds januari 2023 beperkt het aanbod van verzekeringen zich tot overlijdensdekkingen bij persoonlijke leningen. Klanten van Europabank hebben de mogelijkheid om een schuldsaldoverzekering AXA Credit Protection (ACP) via AXA Belgium af te sluiten. Vanaf 2024 zal ook de professionele klant kunnen kiezen voor een overlijdensdekking bij het aangaan van een investeringskrediet.Klantentevredenheid Klanten-
tevredenheid

Europabank wil als toegankelijke bank inzetten op een kwalitatieve dienstverlening voor haar klanten. De bank meet de klantentevredenheid via de Net Promotor Score, kortweg NPS. Via die techniek vraagt de bank haar klanten in welke mate zij de bank zouden aanprijzen bij vrienden, kennissen of familie. Het verschil tussen de klanten die de bank aanprijzen en de klanten die dat niet willen doen of geen idee hebben, is de maatstaf om de klantentevredenheid te meten. De NPS kan variëren tussen -100 en +100. Een positief resultaat wordt als goed beschouwd.

Europabank haalt in 2023 een NPS van +71, een uitstekend resultaat. Die score toont aan dat de klanten de service van de bank meer dan appreciëren.

Brick-and-clickstrategie

Dicht bij de klant staan is voor de bank van essentieel belang. De blijvende investeringen in het kantorennet en in diverse digitale toepassingen tonen aan dat de bank voluit kiest voor een brick-and-clickstrategie, een model waarbij de bank zowel inzet op kantoren (bricks) als op online aanwezigheid (clicks). Bricks en clicks: bij Europabank horen ze samen.

Kantoren

Europabank heeft 47 goedgelegen stedelijke kantoren verspreid over heel België. Het 50-jarige bestaan van de bank in 2015 betekende de start van de modernisering van het kantorennet. Het open en hedendaagse concept werd de voorbije jaren gestaag uitgerold bij nieuwe en bestaande kantoren. Binnen dat concept heeft de bank oog voor ecologie dankzij het gebruik van duurzame materialen en energiebesparende technologieën.

In 2023 ging het kantoor in Verviers weer open op een nieuwe locatie. Door de zware overstromingen in de zomer van 2021 kon het kantoor op de oude locatie niet meer in gebruik genomen worden. In de tussentijd werkten de collega’s van Verviers vanuit het kantoor in Luik. In juni 2023 trokken de collega’s van Verviers terug naar hun vertrouwde stad.

De grondige renovatie van het kantoor in Antwerpen aan de Frankrijklei ging ook in 2023 verder. Twee jaar na de start van de werkzaamheden is het zover: de oplevering gebeurt in het eerste kwartaal van 2024.

De gevel van het kantoor in Wilrijk werd gerenoveerd. Er werden opfrissingswerkzaam-heden uitgevoerd in de kantoren in La Louvière, Sint-Niklaas, Turnhout, Eeklo, Zottegem en Ieper. Het kantoor in Lier kreeg zonnepanelen en het dak onderging er een renovatie. Tot slot startte de opbouw van een nieuw kantoor in Kortrijk en Charleroi.

Kantoor Verviers
Kantoor Verviers

Website, eb online en E‑broker

Naast het kantorennet zijn de Europabank-website en eb online, het platform voor internetbankieren, belangrijke contactpunten voor zowel klanten als niet-klanten.

De website en eb online bieden dankzij een responsive webdesign aan iedere bezoeker een optimale gebruikerservaring, of die nu via een pc, tablet of smartphone surft. Het mobiele gebruik neemt het razendsnel over van het klassieke pc-gebruik. In 2023 surfte bijna 60% van de bezoekers via een smartphone naar de website. Ook complexere taken, zoals een lening aanvragen of een rekening openen, worden probleemloos via de smartphone afgewerkt.

In 2023 ging de ontwikkeling van een nieuwe responsive website verder. De nieuwe website zal inspelen op de meest recente digitale trends en de hedendaagse behoeften van de websitebezoeker.

In 2023 lanceerde het merk eb-lease een grote update van het online platform E-broker. Het platform kreeg niet alleen een nieuw design, er werden ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals tweestapsverificatie, een eenvoudiger gebruikersbeheer, een visueel dashboard om dossiers op te volgen en een uploadzone voor documenten.

De bank optimaliseert de werking van E-broker voortdurend, zodat de makelaars, dealers, Crelan- en AXA Bank-agenten met wie eb-lease nauw samenwerkt de beste ervaring krijgen.

ESG-beleid

Thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in binnen onze samenleving. Ook voor bedrijven is het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een duurzame en inclusieve toekomst. Zo werkte Europabank in 2023 verder aan een sterk ESG-beleid (environmental, social, governance).

Om het ESG-beleid in goede banen te leiden, richtte de bank de ESG-werkgroep op. Die groep bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen en kantoren. De ESG-ambassadeurs krijgen ondersteuning van het jongerenkabinet, dat bestaat uit een tiental jongere collega’s. Met hun jeugdige blik helpen zij de werkgroep met het bepalen van de strategische ambities, maar ook met het uitvoeren van concrete acties.

Waardig werk en economische groei Geen armoede Ongelijkheid verminderen Verantwoorde consumptie en productie Betaalbare en duurzame energie Klimaatactie Industrie, innovatie en infrastructuur Gendergelijkheid Kwaliteitsonderwijs Industrie, innovatie en infrastructuur Goede gezondheid en welzijn Duurzame steden en gemeenschappen Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Sustainable development goals

De ESG-werkgroep en het jongerenkabinet definieerden vijf strategische ambities. Die ambities geven aan welke richting de bank wil uitgaan met haar ESG-beleid. Ze koppelden de ambities aan de 17 sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en aan de kernwaarden van de bank: toegankelijk, verbindend, vindingrijkheid.

Waardig werk en economische groei Geen armoede Ongelijkheid verminderen

Europabank durft individuen, gezinnen en kmo’s de kans te geven te investeren in de verbetering van hun eigen situatie, ook als het risico wat groter is.

Europabank concentreert haar risico’s voor-namelijk op het kredietrisico. Ze is toegankelijk voor klanten die elders moeilijker toegang krijgen tot financiële producten. De bank analyseert en bespreekt de kredietdossiers en gaat samen met de klant op zoek naar oplossingen.

Verantwoorde consumptie en productie Betaalbare en duurzame energie Klimaatactie Industrie, innovatie en infrastructuur

Europabank zet in op minimaal en bewust gebruik van energie en investeert in manieren om eigen verspilling en afval tegen te gaan.

De bank draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Rond dat thema voerde de bank al verschillende acties uit:

 • Door de aanleg van een waterreservoir spaart de bank leidingwater uit. In 18 maanden tijd spaarde de bank zo 580.000 liter drinkwater uit.
 • De bank plaatste 168 zonnepanelen op haar hoofdzetel. De opgewekte energie is goed voor ongeveer 15% van het totale verbruik.
 • De verlichting dooft automatisch wanneer er geen beweging of voldoende natuurlijk licht is.
 • Bij de renovatie van de hoofdzetel werden watertaps geïnstalleerd die veel duurzamer zijn.
 • Europabank werkt zoveel mogelijk paperless om afval, printers en papier uit te sparen en gaat verder op de weg van cashless en digitaal bankieren voor de klanten die dat wensen.
 • De bank heeft een nieuw energiecontract getekend met aankoop van 100% groene stroom.
Waardig werk en economische groei Gendergelijkheid Kwaliteitsonderwijs Industrie, innovatie en infrastructuur

Europabank is een verantwoordelijke werkgever die inzet op werkbaar en waardig werk voor alle werknemers.

Europabank biedt zinvolle jobs aan waarin gemotiveerde werknemers zich kunnen ontplooien. Om de doelstelling te behalen werden de volgende acties georganiseerd:

 • Deelname aan House of Skills: werknemers met beperkte carrièremogelijkheden krijgen de kans om nieuwe talenten te ontdekken of vaardigheden te ontwikkelen en zo nieuwe mogelijkheden te krijgen op de interne of externe arbeidsmarkt.
 • Digiday: een hele dag konden de werknemers van de bank webinars volgen om hun digitale kennis te verscherpen.
Digiday
Goede gezondheid en welzijn Waardig werk en economische groei Duurzame steden en gemeenschappen

Europabank is een werkgever die meewerkt aan fysieke gezondheid en mentaal welzijn.

Europabank hecht veel waarde aan het mentale welzijn van haar werknemers. Daarnaast stimuleert ze een ergonomische beweegcultuur en draagt ze bij aan het algemene welzijn van haar werknemers door verschillende maatregelen te nemen:

 • Europabank gaat voor 0 arbeidsongevallen en woon-werkongevallen. De bank startte diverse projecten op rond fietsveiligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld regelmatig gecontroleerd of de werknemers een helm dragen en worden ze beloond met een fluohesje.
 • Aanschaf van ergonomisch bureaumateriaal zoals zit-stabureaus, voetsteunen, documenthouders enz. Computerschermen worden ook vervangen door ergonomische modellen.
 • Het jongerenkabinet organiseerde een verkoop van gebruikte ergonomische bureaustoelen aan het personeel om thuis te gebruiken. De opbrengst van die verkoop werd geschonken aan het goede doel.
 • Ontwikkeling van een ondersteuningsproject voor stressgerelateerde aandoeningen.
 • Organisatie van het b-balancedtraject voor 45+’ers in het kader van het werkgelegenheidsplan. Gedurende een traject van zes weken kwamen verschillende topics (deconnectie, omgaan met stress, slaaptips, ademhalingscontrole) aan bod om hun veerkracht een boost te geven.
 • Organisatie van sportieve personeelsactiviteiten zoals een fiets- en wandel happening, een sportdag, een kubbtoernooi en een initiatief rond Start 2 Run. Ook vinden er (online) bewegingssessies plaats op het werk die georganiseerd worden door sport ambassadeurs.
 • Interne vertrouwenspersonen staan klaar om collega’s te helpen als ze het moeilijk hebben.
 • Lancering van de risicoanalyse psychosociale aspecten. Bij een bevraging werd er bij de medewerkers gepeild naar hun mentale welzijn, grensoverschrijdende gedrag en kennis over eerstelijnshulpverleners mentaal welzijn (vertrouwenspersonen, arbeidsarts, preventieadviseur psychosociale aspecten).

Europabank mocht twee jaar lang pronken met het label Sportbedrijf 2022-2023. Het is een erkenning voor haar voortdurende inzet om de medewerkers zoveel mogelijk te laten sporten. De bank behaalde het label dankzij haar vele initiatieven om werknemers aan het bewegen te krijgen.

Sportbedrijf 22-23
Waardig werk en economische groei Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Europabank is een solide, betrouwbare, integere en verantwoordelijke bank.

Europabank is op zichzelf rendabel om ook in de toekomst haar ambities te realiseren ten opzichte van klanten, personeel en aandeelhouders.

Ze verlangt bovendien van elke medewerker een verantwoordelijke beroepsattitude in de omgang met klanten, partners en met elkaar, op elk niveau van de organisatie. Zo doet de bank er alles aan om haar personeel via beleidsnota’s bewust te maken van de deontologische code en de meldings-plicht inzake interne en externe fraude.

De privacy- en gegevensbescherming van klanten is voor de bank een topprioriteit. Naar aanleiding van de GDPR-reglementering werd de beleidsnota over de verwerking van persoonlijke gegevens van personeel en klanten geüpdatet. Een andere belangrijke actie rond gegevens-bescherming is de aanwezigheid van destraboxen in de kantoren om vertrouwelijk papier te verwerken. Op die manier wordt er vermeden dat GDPR-gevoelig papier in het normale afvalcircuit terechtkomt.

Europabank behaalde in 2023 het Voka-charter Duurzaam ondernemen.

Om kans te maken op dat charter, moet een organisatie minstens 10 acties organiseren die passen binnen het concept ‘duurzaam ondernemen’. De ESG-werkgroep en het jongerenkabinet zetten maar liefst 17 acties op, telkens gekoppeld aan de 5 strategische ambities van de bank en de 17 SDG’s van de Verenigde Naties.

Voka-charter Duurzaam ondernemen

ESG en wetgeving

Achter het ESG-beleid van de bank schuilt een Europese regelgeving waarmee Europabank rekening moet houden, waaronder de wetgeving rond taxonomie. Dat is een classificatiesysteem dat de duurzaamheid beoordeelt van economische activiteiten. Het systeem geeft aan welke activiteiten, investeringen en kredietverleningen ‘groen’ of duurzaam zijn. Taxonomie vormt een belangrijk instrument om de Green Deal-doelstellingen van de Europese Unie te behalen.

Voor financiële instellingen zoals Europabank hebben de belangrijkste doelstellingen rond taxonomie betrekking op de green asset ratio (GAR). Die geeft aan hoe groen de krediet-portefeuille van de bank is. Europabank werkt volop aan de uitwerking van een classificatiesysteem voor de aankoop van wagens en eigendommen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de aankoop van een wagen nagegaan wat het bandentype en de CO2-uitstoot zijn om te bepalen hoe groen de aankoop is. Bij woningen wordt er onder andere gekeken naar de EPC-waarde en het gebruik van recycleerbaar materiaal.

De corporate sustainability reporting directive (CSRD) geeft aan dat vanaf 2024 alsmaar meer bedrijven moeten rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. In samenwerking met haar moedermaatschappij Crelan zette Europabank in 2023 de eerste stappen voor de opmaak van een duurzaamheidsverslag. Het verslag zal verder uitgewerkt worden in 2024.

Personeel

Eind 2023 telde Europabank 379 personeelsleden. Dankzij de vele inspanningen op het vlak van selectie en rekrutering werden er in 2022 en 2023 respectievelijk 42 en 40 nieuwe medewerkers aangeworven. Daardoor kent de bank de voorbije twee jaar een personeelsgroei van bijna 10%. De bank slaagt erin om in de huidige arbeidsmarkt het vrijwillige verloop (+/- 5%) onder controle te houden. Daarmee doet ze het significant beter dan het nationale gemiddelde, dat volgens de meest recente cijfers van Securex in 2022 iets meer dan 12% bedroeg. De Europabank-populatie bestond eind 2023 uit 134 kaderleden en 245 bedienden, omvat iets meer mannen (52%) dan vrouwen (48%) en is ongeveer evenredig verdeeld over de hoofdzetel en de 47 Europabank-kantoren.

Personeelsevolutie 2018-2023

Het aantrekken van nieuw talent en het behouden van goede medewerkers blijven de belangrijkste uitdagingen voor het hr-beleid van de bank. De jobsite, het merkpaspoort en gerichte campagnes rond employer branding moeten potentiële nieuwe medewerkers duidelijk maken wat de waarden ‘toegankelijk, verbindend en vindingrijk’ en wat werken bij Europabank in de praktijk betekenen. Daarnaast zijn een kwaliteitsvolle onboarding en een goed uitgewerkt loopbaanbeleid van essentieel belang in het retentie- en successiebeleid van de bank.

Via haar evolutietool kan de bank op periodieke basis specifieke (anonieme) bevragingen versturen om te weten hoe de medewerkers denken over diverse thema’s. In een eerste grote nulmeting in maart 2021 kwamen verschillende topics aan bod zoals ambassadeurschap, erkenning, persoonlijke groei, jobtevredenheid, relatie met de collega’s, relatie met de leidinggevenden, geluk en welzijn, overeenstemming (met de organisatie), feedback en empowerment. Tijdens de zomer van 2023 lanceerde de bank een identieke vervolgmeting om te meten hoe de medewerkers kijken naar de huidige bedrijfsomgeving. Meer dan 75% van de collega’s vulde de bevraging in, een nog beter deelnamecijfer dan in 2021. Volgens de bevraging blinkt de bank vooral uit in de thema’s ambassadeurschap, feedback en empowerment, terwijl er op het vlak van geluk en welzijn enkele aandachtspunten zijn. Dat is dan ook het thema waaraan de bank voortdurend aandacht wil blijven besteden. Dat doet ze onder andere door voldoende én de juiste medewerkers aan te werven, op periodieke basis werkprocessen te evalueren en optimaliseren en samen met de preventieadviseur en de externe preventiedienst in te zetten op een breed en kwalitatief welzijnsbeleid, zowel proactief als reactief.

Medewerkers kunnen in de evolutietool ook hun persoonlijke doelstellingen registreren, een gesprek plannen met hun leidinggevende en op elk moment feedback geven, vragen of loggen voor zichzelf. Op het e-learningplatform van de tool kunnen de medewerkers zelfontwikkelde interne opleidingen, externe (softskill)cursussen en diverse opleidingstrajecten volgen. De opleidingscel van de bank blijft het aanbod voortdurend uitbreiden en optimaliseren naargelang de noden en behoeften van het personeel. De bank wil een leercultuur aanbieden waarin medewerkers het gevoel hebben te kunnen groeien volgens hun eigen interesses en talenten, waarbij die groei een positieve impact heeft op hun welzijn en toegevoegde waarde levert aan de globale groei en de doelstellingen van de bank.

In het Flex Income Plan (FIP) kunnen de medewerkers diverse looncomponenten omzetten in andere voordelen. In de FIP-shop kan men onder meer kiezen voor een tussenkomst in het individuele pensioensparen en individuele gezondheidsverzekeringen, extra verlofdagen, een tussenkomst in de aankoop van bureau- en multimediamateriaal, diverse parkeerfaciliteiten, een upgrade van een treinabonnement, een leasefiets of -wagen en warrants. Het grootste deel van de medewerkers blijft jaar na jaar een of meerdere voordelen kiezen. Het uitgebreide aanbod blijkt een waardevolle troef te zijn in het aanwervingsproces van nieuwe medewerkers.

Het loonbeleid van de bank, de evolutietool, de Europabank-waarden, het doorgedreven opleidingsbeleid en de open organisatiecultuur vormen de belangrijkste elementen bij het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Samen met een verantwoorde successieplanning en de durf van de bank om talentvolle en gemotiveerde medewerkers snel verantwoordelijkheden toe te kennen en intern te laten doorgroeien, moet dat ervoor zorgen dat de bank een aantrekkelijke en stabiele werkgever blijft in een snel evoluerende banksector en volatiele arbeidsmarkt.

Sportieve collega's nemen deel aan de 20km door Brussel
Sportieve collega's nemen deel aan de 20km door Brussel

Connect, organisatie en informatica

Connect, het interne communicatieplatform

De bank streeft naar een open en transparante communicatiecultuur en zet haar interne communicatieplatform Connect in om medewerkers te informeren en te verbinden. Connect is een centrale bron waar medewerkers terechtkunnen voor nieuws van en over de bank, maar ook regelmatig kunnen deelnemen aan een wedstrijd of quiz.

Via het format Connect on Tour worden zowel medewerkers van de hoofdzetel als van de verschillende kantoren op Connect in de schijnwerpers gezet. Zo kunnen collega’s die niet vaak met elkaar in contact komen elkaar toch beter leren kennen. Met zulke initiatieven wil de bank de verbinding – niet toevallig een van haar kernwaarden – tussen haar personeelsleden stimuleren, wat ook het engagement bevordert.

Organisatie

De afdeling Organisatie trok in 2023 de lijn van 2022 door. Het project ‘Masterplan kantoren’ zit in de laatste fase van uitvoering waarbij de kantoren uitgerust zullen worden met een digitale kiosk. Die zal het voor klanten eenvoudiger maken om documenten digitaal te raadplegen en te ondertekenen, zonder dat er een tussenkomst van een kantoormedewerker nodig is. Een win-win voor beide partijen.

De bank ontwikkelde en lanceerde in 2023 een handige tool voor de automatische nummerherkenning bij inkomende telefonische oproepen. Die tool toont bij een inkomende oproep wie de beller aan de andere kant van de lijn is. Daardoor verliezen medewerkers geen tijd meer met het opzoeken van de klant, wat voor een verhoogde klantenervaring zorgt.

In 2023 gaf de bank het startschot voor de implementatie van een nieuw intranet. Op dat nieuwe intranet zal alle personeelscommunicatie gecentraliseerd worden op één plaats. Het platform zal fungeren als communicatiekanaal en raadplegingsmodule voor alle documenten van de bank. Het bestaande platform Connect wordt in de nieuwe omgeving geïntegreerd. Op een intuïtieve manier zullen de medewerkers geïnformeerd worden over diverse nieuwsberichten, nieuwe en/of gewijzigde documenten (nota’s, procedures) en kunnen ze zeer snel alle informatie vinden.

Binnen het Masterplan kantoren werden enkele kernprocessen van de bank in kaart gebracht. Die procesflows zullen in het intranet opgenomen worden, waardoor medewerkers op een vlotte, visuele manier kunnen opzoeken waar men zich in een bepaald proces bevindt. Op die manier begrijpen ze de procesflow niet alleen beter, maar kunnen ze zelf ook voorstellen aanreiken om bepaalde processen te optimaliseren.

Om al die projecten op een gestructureerde manier te beheren, rolde de bank in 2023 de projectbeheersoftware Microsoft Project uit. Dankzij MS Project verlopen projecten nog vlotter en efficiënter.

Informatica

In 2023 zette de bank verdere stappen in het digitaliseren van haar procesflows door onder andere de uitwerking van een portaal waar klanten digitaal documenten kunnen ondertekenen. Ook werden de eerste bouwstenen voor een nieuwe Europabank-website gelegd.

Daarnaast investeert de bank in nieuwe technologieën om haar ICT-systemen te optimaliseren en maximaal te beveiligen. De nieuwe software SWIFT Microgateway stelt de bank in staat om nog veiliger en efficiënter transacties met andere financiële instellingen uit te voeren. De bank besliste om samen te werken met een extern cyber security operations center (CSOC) en de webapplicatiefirewall te updaten. Hardware zoals laptops en desktops worden extra beveiligd dankzij de uitrol van een nieuw EDR-systeem (endpoint detection & response). Ten slotte schakelen de 47 kantoren van de bank stelselmatig over naar een SD-WAN-omgeving (software-defined wide area network). Dat zal voor een vlotter dataverkeer zorgen over het netwerk van de bank.

Deugdelijk bestuur

De bank schenkt bijzondere aandacht aan deugdelijk bestuur bij de uitoefening van haar activiteiten. Met een goede bestuurlijke structuur en aandacht voor de beheersing van de risico’s wil Europabank hoofdzakelijk de belangen van drie stakeholders behartigen: de klant, de medewerker en de aandeelhouder.

Op een maatschappelijk verantwoorde wijze wil de bank haar klanten een kwaliteitsvolle financiële dienstverlening aanbieden. Voor de medewerkers betekent dat: werkzekerheid verschaffen, doorgroeimogelijkheden creëren, een billijke vergoeding gekoppeld aan inzet en het globale resultaat van de bank toekennen en dat alles binnen een aangename werkomgeving en een goed sociaal klimaat. Voor de aandeelhouders betekent dat op een autonome manier blijven inzetten op duurzame groei en streven naar een marktconforme financiële vergoeding.


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid heeft tot doel gekwalificeerde en deskundige medewerkers, directieleden en bestuurders tegen marktconforme voorwaarden aan te trekken en te behouden om de strategische en operationele doelstellingen te realiseren.

Europabank heeft een beloningsbeleid uitgewerkt overeenkomstig de wettelijke en prudentiële voorschriften zoals vastgelegd in de wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen van 25.04.2014, de circulaires van de NBB en de FSMA en diverse Europese richtlijnen. Bovendien zorgt ze ervoor dat het beloningsbeleid in overeenstemming is met de principes van een gezond risicobeheer en governance binnen de bank. Met haar beloningsbeleid wil de bank vermijden dat risicogedrag wordt aangemoedigd. Het beloningsbeleid beantwoordt aan de normen die werden vastgelegd op het niveau van de Crelan-groep.

Het loonbeleid is strategisch verankerd en helpt de doelstellingen van de bank te behalen. Het is gebaseerd op diverse functieklassen. De loonprogressie wordt gebaseerd op prestaties en groei in competenties.

De vergoeding van de medewerkers en directieleden bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Het beloningsbeleid voorziet in een evenwichtige verdeling tussen beide componenten. Het bedrag dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor de variabele verloning is in beperkte mate gekoppeld aan het resultaat van de bank. Dat uitgangspunt houdt in dat de bank zich wapent tegen het nemen van onverantwoorde risico’s die de belangen van de klanten kunnen schaden. De bank werkt met een evaluatiesysteem waarbij de directe leidinggevende een voorstel tot variabele verloning opmaakt op basis van prestaties en groei in competenties.

Het Flex Income Plan (FIP) heeft als doel het loonpakket verder te differentiëren en te individualiseren naar de behoefte van de medewerker. Het principe bestaat erin dat er voor elke medewerker een budget samengesteld wordt op basis van bestaande voordelen. Elke medewerker kan met het toegekende budget een vrije keuze maken uit diverse à-la-cartevoordelen.

De variabele vergoeding, die geplafonneerd is, wordt goedgekeurd door de raad van bestuur op advies van het remuneratiecomité. Het directiecomité is verantwoordelijk voor de bepaling van de vaste verloning en de toekenning van de variabele verloning aan de medewerkers.

De vaste en variabele verloning van de leden van het directiecomité wordt goedgekeurd door de raad van bestuur op voorstel van het remuneratiecomité en na advies van de voorzitter van het directiecomité (CEO). De onafhankelijke bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders die binnen de groep gemandateerd zijn door CrelanCo ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding die niet gekoppeld is aan het resultaat van de bank. De overige leden van de raad van bestuur ontvangen geen vergoeding. De totale vergoeding die in 2023 werd toegekend aan de leden van de raad van bestuur bedraagt 1,5 miljoen euro. Het remuneratiecomité brengt jaarlijks aan het remuneratiecomité van de Crelan-groep verslag uit over het remuneratiebeleid, waarin het duidt in welke mate er gevolg werd gegeven aan de circulaires van de NBB. Ook wordt er een verslag voorgelegd over de vergoeding van de leden van het directiecomité.


Governancebeginselen

Europabank staat voor een verantwoorde bedrijfsvoering. De bank beschikt over een solide en passende regeling voor de bedrijfsorganisatie, waaronder toezichtsmaatregelen, om een doeltreffend en voorzichtig beleid te garanderen. De regeling is opgesteld op basis van de aard, schaal en complexiteit van de risico’s die inherent zijn aan het bedrijfsmodel en aan de activiteiten van de bank. Deugdelijk bestuur is belangrijk. Respect voor privacy en een snelle en correcte klachtenbehandeling nemen daarbij een essentiële plaats in.

Alle governancebeginselen zijn te vinden op de Europabank-website onder de rubriek ‘Juridische info’.


Directiecomité

In juli 2023 is Grete Schaekers aangesteld als bestuurder en benoemd tot lid van het directiecomité van Europabank. Daarnaast werden de mandaten van Joris Cnockaert en Jean-Paul Grégoire voor zes jaar verlengd.

De raad van bestuur bestaat uit 11 leden, onder wie 5 leden als vertegenwoordiger van de aandeelhouder Crelan NV, 4 leden van het directiecomité van Europabank en 2 onafhankelijke bestuurders.

De raad van bestuur heeft in 2023 acht keer vergaderd. Onder de bevoegdheid van de raad van bestuur functioneren twee adviescomités, namelijk het auditcomité en het remuneratiecomité.

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt:

ga met je cursor over de foto voor meer informatie

 • Luc Versele
 • Gérald Bogaert (lid van het directiecomité)
 • Joris Cnockaert (voorzitter van de raad van bestuur)
 • Jean-Paul Grégoire
 • Clair Ysebaert
 • Paul Malfeyt (voorzitter van het directiecomité)
 • Xavier Gellynck
 • Sophie Hoozée
 • Grete Schaekers (lid van het directiecomite)
 • Agnes Van den Berge
 • Marc Claus (lid van het directiecomité)

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren bv, wordt vertegenwoordigd door Christophe Boschmans. Hij volgde Jean-François Hubin op, van wie het mandaat afliep op 17 april 2023.


Europabank Hoofdzetel Gent

Auditcomité

Het auditcomité, dat ook fungeert als risicocomité, is verantwoordelijk voor de monitoring van de activiteiten rond het financiële verslaggevingsproces en de controle op de jaarrekeningen, de interne controle en het risicobeheer, en de werking en activiteiten van de afdeling Interne Audit en Inspectie. Het comité is belast met de monitoring van het risicobeheer en de risicostrategie van de bank en staat de raad van bestuur bij in het toezicht op die materie. Daarnaast beoordeelt en monitort het comité de onafhankelijkheid van de commissaris.

Het auditcomité is samengesteld uit drie bestuurders: Sophie Hoozée en Agnes Van den Berge, beiden onafhankelijk bestuurder, en Jean-Paul Grégoire. De voorzitter van het auditcomité is Sophie Hoozée. De voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het directiecomité (CEO) en de directeur Interne Audit en Inspectie wonen de vergadering op uitnodiging bij.

Het auditcomité heeft in 2023 acht keer vergaderd.


Renumeratiecomité

Het remuneratiecomité, dat ook fungeert als benoemingscomité, heeft als taak de raad van bestuur bij te staan bij de vastlegging van het beloningsbeleid, het toezicht op de uitvoering ervan en het aanwijzen en aanbevelen van kandidaten voor de raad van bestuur en het directiecomité. Het remuneratiecomité beoordeelt jaarlijks de kennis, vaardigheden, ervaring en mate van betrokkenheid van de individuele bestuurders en van de raad van bestuur als geheel. Het remuneratiecomité voert ook het rechtstreekse toezicht uit op de beloning van de verantwoordelijken voor de onafhanke-lijke controlefuncties en de identified staff.

Overeenkomstig de regelgeving is de samenstelling van het remuneratiecomité gewijzigd, waardoor de meerderheid van de leden steeds uit onafhankelijke bestuurders bestaat. Sinds 2 november 2023 is de heer Luc Versele niet langer lid van het remuneratiecomité. Het remuneratiecomité is sindsdien samengesteld uit drie bestuurders: Agnes Van den Berge en Sophie Hoozée, beiden onafhankelijk bestuurder, en Joris Cnockaert. De voorzitter van het remuneratiecomité is Agnes Van den Berge. De voorzitter van het directiecomité (CEO) neemt deel op uitnodiging. Het remuneratiecomité heeft in 2023 acht keer vergaderd.

Raad van Bestuur

Op 17 juli 2023 is Grete Schaekers benoemd als chief financial officer (CFO) en lid van het directiecomité. Grete Schaekers heeft meer dan 20 jaar ervaring in diverse financiële instellingen, waarvan 15 jaar als hoofd van Financial Accounting & Reporting bij AXA Bank.

Samenstelling van het directiecomité

Paul Malfeyt voorzitter van het
directiecomité (CEO)
Gérald Bogaert bestuurder-directeur
Marc Claus bestuurder-directeur
Grete Schaekers bestuurder-directeur
Organigram

Risico's en risicobeheer


Algemeen

De bank beschikt over een interne controlestructuur om haar risico’s te identificeren en te beheersen. Gezien de aard van haar activiteiten en haar bedrijfsmodel focust de bank vooral op het krediet-, rente- en liquiditeitsrisicobeheer. Daarnaast worden het strategische en businessrisico, het operationele risico en het concentratierisico als belangrijke risico’s beschouwd. Cybercriminaliteit (bijvoorbeeld phishing) als onderdeel van het operationele risico krijgt voorname aandacht in het informatiebeveiligingsraamwerk. Dat resulteerde in de versterking van de ICT-securityfunctie. De bank laat zich ook door KPMG bijstaan in de uitrol van de Europese verordening betreffende digitale operationele weerbaarheid (DORA).

Een diepgaande strategische denkoefening bevestigt, zoals verwacht, dat het bedrijfsmodel in sterke mate op operational excellence gebaseerd is. Op dat model wil de bank in de toekomst verder inzetten. In dat kader is de bank meer en meer doordrongen van het belang van de razendsnelle en ingrijpende evolutie van artificiële intelligentie (AI). Er worden in de komende tijd initiatieven genomen om die evolutie te volgen en de mogelijkheden ervan te onderzoeken om haar processen en dienstverlening nog performanter te kunnen organiseren.

Ook rond ESG werden er verdere stappen genomen om te voldoen aan de verplichtingen van de ECB over klimaat- en milieugerelateerde risico’s. In een eerste fase wordt er een ESG-score toegekend aan klanten en producten.

De diverse risico’s worden opgevolgd in monitoringcomités, namelijk het comité Assets and Liabilities (ALCO), het comité Krediet- en Contentieuxevaluatie (KCEC) en het riskcomité.

Specifieke risico’s die verband houden met bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging worden opgevolgd in de relevante stuur- en werkgroepen. Het auditcomité overkoepelt al die controlestructuren en fungeert daarnaast als risicocomité zoals bedoeld in de bankenwet. Het remuneratiecomité evalueert de risico’s in verband met het beloningsbeleid.

De effectieve leiding van de bank beoordeelt jaarlijks de aangepastheid van haar interne controle en rapporteert erover aan het auditcomité, de raad van bestuur, de NBB en de commissaris. De beoordeling heeft betrekking op een breed spectrum aan domeinen. Uit die beoordeling is gebleken dat de bank haar risico’s op een effectieve wijze identificeert en beheerst. De bank getuigt ook van een gezonde risicocultuur en stelt steeds de belangen van de klant voorop.

Risicobeheersingsmaatregelen worden in nauw overleg met de moedermaatschappij Crelan uitgewerkt. Zo worden bepaalde risico’s, zoals het rente- en liquiditeitsrisico, gemeten aan de hand van gemeenschappelijke meetinstrumenten en worden beleidsnota’s binnen de groep op elkaar afgestemd. Risicomodellen worden in overleg met Crelan ontwikkeld. Trimestrieel rapporteert de riskmanager over de resultaten van de risicometingen en de evolutie van de risico-indicatoren in het Filialenriskcomité van de Crelan-groep. De Crelan-groep legt jaarlijks het limietenkader vast waarbinnen de bank moet opereren.

Cybercriminaliteit (bijvoorbeeld phishing) als onderdeel van het operationele risico krijgt voorname aandacht in het informatiebeveiligingsraamwerk.

Renterisico

Het renterisico betreft de huidige en toekomstige blootstelling van de winstgevendheid en het vermogen van de bank aan ongunstige rentebewegingen. Het wordt bewaakt door het ALCO. Daarbij wordt de evolutie van de renterisicopositie gevolgd, alsook de overeenstemming met wet- en regelgeving, de beleidslijnen en het vastgelegde limietenkader. De bank voldoet aan alle limieten die de toezichthouder oplegt. De bank meet haar renterisico zowel vanuit een inkomensperspectief als vanuit een vermogensperspectief.

Voor de inkomstengevoeligheid simuleert de bank het effect op haar resultaat van een geleidelijke marktrentewijziging van 2%-punt. Daarbij maakt de bank gebruik van zowel haar eigen veronderstellingen (horizon drie jaar en geleidelijke marktrentewijzigingen) als van de veronderstellingen van de toezichthouder (EBA SOT NII – horizon één jaar en onmiddellijke marktrentewijzigingen).

In 2023 bleek voornamelijk het scenario van een geleidelijke marktrentestijging – volgens zowel de interne als externe aannames – het meest nadelig voor de rentemarge van de bank.

Door het vervalschema van de deposito’s zonder vervaldag is er een groot volume dat onmiddellijk rentegevoelig wordt. De leningen, leasings en rentings daarentegen worden minder snel rentegevoelig, waardoor de depositokosten, in het scenario van een rentestijging, sneller stijgen dan het interestinkomen uit de kredietportefeuille. De negatieve gevolgen van de beschouwde rentescenario’s lagen in 2023 altijd ruim binnen het overeenkomstige waarschuwings- en limietenkader.

Voor de vermogensgevoeligheid wordt het effect op de economische waarde van het banking book gemeten in zes rentescenario’s, zowel parallelle als niet-parallelle. Daarvoor maakt de bank zowel gebruik van haar eigen veronderstellingen als van de veronderstellingen van de toezichthouder (EBA EVE SOT).

Begin 2023 liepen we het meeste risico in de scenario’s met een rentestijging (parallelle rentestijging van 2% en rentestijging op korte termijn van 2,5%). Eind 2023 liepen we het meeste risico in de scenario’s van een rentedaling (vervlakking, d.w.z. +2,5% op korte termijn en -1% op lange termijn en parallelle rentedaling van 2%). Dat is het gevolg van een sterke toename van het volume aan klanten met termijnrekeningen (passief) en een sterke volumestijging van het overschot op de monetaire reserve (actief). In een scenario van een rentedaling zorgt dat voor een toename van de waarde van de passiva terwijl de waarde van de activa gelijk blijft. Ook daar lagen de negatieve gevolgen altijd ruim binnen het overeenkomstige waarschuwings- en limietenkader.

De duration van het eigen vermogen kende tot en met oktober een vrij stabiel verloop (gemiddeld 1,4 jaar). In de laatste maanden van 2023 daalde de duration dan weer sterk tot -0,7 jaar door het sterk toegenomen volume aan klanten met termijnrekeningen. Een scenario van een rentedaling draait dus negatief uit voor de bank.

De bank beheert haar renterisicopositie proactief om steeds te voldoen aan zowel haar eigen limietenkader als dat van de toezichthouder. De bank gebruikt geen derivaten voor de beheersing van het renterisico.


Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen tegen aanvaardbare kosten. Het wordt bewaakt door het ALCO, dat de evolutie van de liquiditeitsrisicopositie volgt, alsook de overeenstemming met wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en het geldende limietenkader.

De bank volgt haar liquiditeitsrisicopositie op aan de hand van metingen op zeer korte, korte, middellange en lange termijn. Via stressscenario’s schat de bank de gevolgen van uitzonderlijke situaties in. De bank zorgt ervoor dat zij steeds beschikt over voldoende ruime, kwaliteitsvolle liquiditeitsbuffers.

De bank volgt nauwgezet haar intradayrisico-positie op, waarbij ze ook beschikt over een kredietlijn bij de NBB. Het intradayrisico treedt onder meer op bij de verrekening van Visa/Mastercard-transacties en van STET- en SWIFT-kasstromen.

In de tweede helft van november versterkte de bank haar aanwezige middelen via een succesvolle campagne voor termijnrekeningen en een bijkomende repotransactie met Crelan voor een bedrag van tien miljoen euro op één maand.

In 2023 bedroeg de liquidity coverage ratio (LCR) nooit minder dan 400%. Het gemiddeld hoge niveau van de LCR duidt erop dat de bank over een meer dan voldoende hoge liquide buffer beschikt om uitstromen op te vangen. De LCR beantwoordt ruimschoots aan het interne limietenkader en de prudentiële minimumlimiet van 100%.

De net stable funding ratio (NSFR) bedroeg eind 2023 167% en duidt op een gezonde fundingstructuur van de bank. In 2023 vertoonde de NSFR een dalende trend (164% in januari, 155% in november) door een sterke productie van hoogrentende activa. De sterke volumestijging van de klanten met termijnrekeningen zorgde voor een NSFR die eind december opnieuw op het niveau van begin 2023 lag. De NSFR moet minimaal 100% bedragen.

Specifiek om de liquiditeitspositie op middellange termijn op te volgen simuleert de bank een bankrunscenario, waarvan de gevolgen op haar liquiditeitspositie worden gemeten.


Kredietrisico

Het kredietrisico of tegenpartijrisico is het risico van verlies door het in gebreke blijven van een debiteur of tegenpartij. De bank wordt blootgesteld aan het kredietrisico in het kader van haar kredietverlening aan consumenten en ondernemingen en haar eigen beleggingsactiviteiten. Na de coronapandemie leidde de oorlog in Oekraïne tot een ongeziene energiecrisis die de financiële draagkracht van gezinnen en bedrijven zwaar onder druk zette. Daarnaast brengt het conflict in het Midden-Oosten wereldwijde angst en onzekerheid met zich mee. De bank volgt die ontwikkelingen en de gevolgen ervan op de voet en legt er uit voorzichtigheid provisies voor aan. Naast een permanente kwaliteitsbewaking op diverse niveaus binnen de bank wordt het kredietrisico maandelijks opgevolgd door het KCEC.

De bank beoordeelt het kredietrisico van de kredietverleningsactiviteit in zowel haar front- als haar backoffice, rekening houdend met vastgelegde kredietbeslissingsbevoegdheden. De bank maakt gebruik van een kredietbeslissingsmodel waarbij er rekening wordt gehouden met de terugbetalingscapaciteit, de verstrekte waarborgen, de reputatie en de solvabiliteit van de kredietnemer.

Specifiek voor het segment van het hypothecaire krediet monitort de bank de evolutie van de loan-to-valueratio zowel op het niveau van de nieuwe productie als op het niveau van de kredietportefeuille. In haar ICAAP/ILAAP-oefening schat de bank aan de hand van stressscenario’s de gevolgen in van extreme waardedalingen van in hypotheek genomen vastgoed. Er wordt daarvoor rekening gehouden met waardedalingen van 15% tot 35%, afhankelijk van het scenario en het type vastgoed (commercieel, residentieel).

Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking van haar kredietportefeuille volgt de bank de evolutie op van de forborne kredietvorderingen. Dat zijn kredietvorderingen waarbij de bank een klant met betalingsmoeilijkheden bepaalde toegiften deed om te vermijden dat die zijn financiële verplichtingen niet langer kan nakomen en de bank kredietverlies zou lijden. De bank evalueert of er voor forborne kredietvorderingen voldoende provisie voor kredietverlies wordt opgezet.

Het kredietverlies over 2023 verbonden aan de kredietverleningsactiviteit bedroeg 0,46% en lag hoger dan in 2022 (0,39%). De in 2022 aangelegde extra management overlay van 9 miljoen euro werd in 2023 aangehouden en werd opgezet om mogelijke negatieve gevolgen van dalende huurprijzen, oplopende achterstalligheid bij leasing en renting en sombere macro-economische vooruitzichten op te vangen.

Ook de eigen beleggingsportefeuille van de bank is onderhevig aan kredietrisico. Om dat risico te beperken, heeft de bank in haar beleggingsbeleid maximumlimieten voor tegenpartijen vastgelegd. Het limietenkader dat op Crelan-groepsniveau vastgelegd werd, is minimaal van toepassing. Voor de bepaling van de eigenvermogensvereiste voor kredietrisico hanteert de bank de standaardbenadering.


Concentratierisico

De bank definieert het concentratierisico als de posities die kunnen ontstaan binnen of over verschillende risicosoorten en die mogelijk leiden tot verliezen die een bedreiging kunnen vormen voor de bank. De bank monitort risicoconcentraties binnen de kredietverlening, de eigen beleggingsportefeuille en de liquiditeitsposities.

Het concentratierisico bij de kredietverlening uit zich in de kredietomloop per klant en per economische sector. Voor beide risico-concentraties heeft de bank maximumlimieten vastgelegd.

Ook binnen de eigen beleggingsportefeuille doet er zich een concentratierisico voor, dat betrekking heeft op termijnplaatsingen bij andere banken en de portefeuille overheidspapier.

Om het concentratierisico binnen de eigen beleggingsportefeuille op een aanvaardbaar niveau te houden, heeft de bank in haar beleggingsbeleid een limietenkader vastgelegd dat voldoet aan de beperkingen die zijn opgelegd op het niveau van de Crelan-groep. De bank zorgt ook voor voldoende diversificatie binnen haar portefeuille overheidspapier. In 2023 belegde de bank op termijn niet bij andere banken en hield zij overheidspapier aan van België, Oostenrijk, Frankrijk, Finland en Nederland.

Het concentratierisico wordt opgevolgd door de monitoringcomités ALCO en KCEC.

Europabank

Operationeel risico

De bank definieert operationeel risico als de kans op schade door tekortkomingen in werkwijzen, systemen, menselijke fouten of externe gebeurtenissen. In het trimestriële riskcomité wordt gerapporteerd over het operationele risico en het reputatierisico en wordt er over voorgestelde controlemaatregelen beslist. Specifieke risicodomeinen, zoals bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging, worden aangestuurd vanuit stuur- en werkgroepen.

Centraal in het beheer van operationele risico’s binnen de bank staan een permanente identificatie en evaluatie van risico’s naar aanleiding van de invoering of wijziging van processen en/of nieuwe producten, een centraal incidentenbeheersysteem voor fraudepreventie, bedrijfscontinuïteitsplanning en disaster recovery tests en de nodige zorg voor de sensibilisering van de medewerkers. Voor de activiteiten die de bank uitbesteedt, zorgt zij ervoor dat de risico’s die daaraan verbonden zijn, zoals informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit, geïdentificeerd en afdoende ingedekt worden. Die afspraken worden in een service level agreement of contractueel vastgelegd.

Dat de bank haar operationele risico’s goed onder controle heeft, blijkt uit de jaar na jaar lage schadecijfers als gevolg van operationele risico’s en de grote hoeveelheid vermeden schade dankzij performante controlemaatregelen.

Cybercriminaliteit, money muling en phishingfraude krijgen voorname aandacht. In dat kader beschikt de bank onder meer over een stappenplan voor als de bank geconfronteerd wordt met cybercriminaliteit. De bank biedt haar klanten ook de mogelijkheid om 24 op 7 hun rekeningen en/of betaalkaarten onmiddellijk te laten blokkeren mochten zij het gevoel hebben dat ze slachtoffer zijn van bijvoorbeeld phishingfraude.

Voor de bepaling van de eigenvermogensvereiste voor het operationele risico hanteert de bank de basic indicator approach en houdt zij zo kapitaal aan ter waarde van 19,6 miljoen euro.


Reputatierisico

De bank verstaat onder reputatierisico het risico dat het vertrouwen in de integriteit van de bank aangetast wordt door negatieve publiciteit. Het reputatierisico is een risico dat voortvloeit uit een ander risico. De bank beheerst het reputatierisico door ervoor te zorgen dat haar risico’s van de eerste orde voldoende beheerst worden en door haar integriteitsbeleid toe te passen. De afdeling Compliance is verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van het integriteitsbeleid. De juridische afdeling evalueert en ziet toe op de effectieve uitvoering van wet- en regelgeving. Beide afdelingen werden de afgelopen jaren versterkt met extra personeel.

Strategisch en business risico

De bank verstaat onder strategisch en businessrisico de huidige en toekomstige gevolgen op het resultaat of op het eigen vermogen door verkeerde businessbeslissingen, een verkeerde uitvoering van beslissingen of een gebrek aan reactie op veranderingen in de markt en de sector. In haar ICAAP/ILAAP-oefening identificeert en beoordeelt de effectieve leiding van de bank aan de hand van een assessment het strategische en businessrisico. Bij die beoordeling identificeert de bank mogelijke bedreigingen die de realisatie van de vooropgestelde strategische doelstellingen van de bank kunnen belemmeren. Waar nodig worden er actiepunten vastgelegd.

Compliance

Compliance is één van de drie onafhankelijke controleafdelingen die opgelegd worden door onder meer de Bankenwet van 25 april 2014. Naast deze en andere wetgeving wordt haar werking eveneens door circulaires en reglementen van de Nationale Bank en de FSMA gereguleerd. De Compliance afdeling wordt bijgestaan door Local Compliance Officers die werkzaam zijn binnen de eerstelijnsafdelingen van de bank: Kredieten, Kantorennet, Betwiste Zaken, Cards en Boekhouding & Diverse Operaties. Een nauwe samenwerking met de andere controleafdelingen (Interne Audit en Inspectie, Risk Management), met de Juridische afdeling en met de Data Protection Officer (DPO) is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de afdeling. De verantwoordelijke van de Compliance afdeling is tevens de Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO), zoals beschreven in de witwaswet, en maakt eveneens deel uit van de Juridische Werkgroep.

Naast alle bovenvermelde taken heeft de afdeling Compliance verplichtingen qua opleiding en sensibilisering van de medewerkers over de witwas- en complianceproblematiek. Alle nieuwe medewerkers krijgen een complianceopleiding en moeten een schriftelijke test afleggen. Er is ook een periodieke test voor alle kantoormedewerkers. Permanente bijscholing is een absolute noodzaak voor compliancemedewerkers en een wettelijke verplichting. De medewerkers van de afdeling Compliance namen dan ook deel aan diverse opleidingen.

In 2023 vergaderde de afdeling maandelijks met de complianceofficer van de Crelan-groep.

De afdeling Compliance rapporteert trimestrieel aan het auditcomité en het riskcomité en jaarlijks aan het auditcomité en de raad van bestuur. Ze rapporteert aan de toezichthouders via jaarlijkse vragenlijsten en het overmaken van de jaarverslagen.

De voornaamste werkdomeinen van de afdeling zijn:

 • adviseren over de implementatie en het uitvoeren van het toezicht op de naleving van specifieke wetgeving (consumentenkredieten, hypothecaire kredieten, MiFID, de witwaswet, fiscaal voorkomingsbeleid, handelen met voorkennis …), alsook alle circulaires en mededelingen die de toezichthouders daarover publiceren;
 • controle op en jaarlijkse update van het integriteitsbeleid, alsook de behandeling van de (al dan niet anonieme) meldingen van inbreuken erop;
 • adviseren over de ontwikkeling van nieuwe producten;
 • nazicht en advies bij reclamecampagnes;
 • adviseren over het remuneratiebeleid;
 • melden van verdachte transacties aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI);
 • adviseren over de aanvragen van nieuwe producten door risicoklanten;
 • jaarlijks opstellen van de algemene risicobeoordeling;
 • vervullen van de verplichting tot permanente waakzaamheid (witwaswet) via zowel intern ontwikkelde als door de Crelan-groep aangekochte monitoringsystemen.

De jaarresultaten

Resultaat in IFRS

De bank realiseerde in 2023 een nettowinst van 30,5 miljoen euro in IFRS. De nettowinst in 2022 was 31,5 miljoen euro. Er is dus een daling van 1,0 miljoen euro (-3,1%) ten opzichte van vorig jaar.

Het jaar 2023 kenmerkt zich tegenover 2022 voornamelijk door:

 • een aanzienlijk hoger interestinkomen (+ 14,2 miljoen euro) als gevolg van de forse toename van de kredietportefeuille en de stijging van de rentevoeten;
 • meer rentekosten (+ 9,7 miljoen euro) door enerzijds de groei van de deposito’s en anderzijds de stijging van de depositokosten;
 • een hoger cardsinkomen (+ 2,2 miljoen euro) dankzij een hogere gerealiseerde omzet via diverse types betaalkaarten;
 • hogere personeelskosten (+ 2,6 miljoen euro) als gevolg van een stijging in het aantal personeelsleden en de indexatie van de lonen;
 • meer overige administratiekosten (+ 2,9 miljoen euro) door de verdere toename van de activiteiten van de bank en prijsstijgingen in het algemeen;
 • hogere waardeverminderingen (+ 1,6 miljoen euro), onder meer door een stijgend aantal faillissementen bij onze klanten.
2022 2023
Resultaat Europabank in IFRS 31.537.040 30.546.889

Resultaat in BE GAAP

Het jaarresultaat in BE GAAP nam af in vergelijking met 2022. De bank behaalde een nettowinst van 29,8 miljoen euro ten opzichte van 31,9 miljoen euro vorig jaar. De daling bedraagt dus 2,1 miljoen euro (- 6,6%).

De evoluties van de belangrijkste onderdelen in het resultaat zijn vergelijkbaar met die in IFRS.

In BE GAAP zijn er extra interestkosten van 1,8 miljoen euro bruto (een impact van 1,4 miljoen euro netto op het resultaat) als gevolg van de uitgifte van achtergestelde niet-converteerbare obligaties door Europabank waarop de moedermaatschappij Crelan intekende. Dat extra kapitaal was noodzakelijk om te voldoen aan onze kapitaalvereiste en de aanvullende MREL-vereiste, die is opgelegd door de toezichthouder en van toepassing is vanaf 1 januari 2024. In mei 2023 gaf de bank een obligatie uit van 20,0 miljoen euro en in december 2023 een van 35,0 miljoen euro. In tegenstelling tot in BE GAAP worden die interestkosten in IFRS niet als een kostenpost beschouwd maar als een uit te betalen dividend.

2022 2023
Resultaat Europabank in BE GAAP 31.917.741 29.798.260

Winstverdeling Europabank

Hieronder wordt de winstverdeling van het BE GAAP-resultaat meegedeeld. Het toegekende dividend bedraagt 85,87 euro per aandeel tegenover 91,98 euro vorig jaar.

2022 2023
Resultaat van het boekjaar 31.917.741 29.798.260
Overgedragen winst vorig boekjaar 209.421 240.922
Te bestemmen winst 32.127.162 30.039.182
Dividend per aandeel 91,98 85,87
Aantal aandelen 312.295 312.295
Totaal dividend 28.724.894 26.816.772
Naar beschikbare reserve 3.161.346 3.000.000
Naar over te dragen winst 240.922 222.410

Eigen vermogen in IFRS

Het eigen vermogen in IFRS steeg in 2023 met 57,0 miljoen euro. De stijging wordt verklaard door:

 • de uitgifte van achtergestelde niet-converteerbare obligaties voor een totaalbedrag van 55,0 miljoen euro;
 • de aangroei van de beschikbare reserves (uit de winstverdeling van vorig boekjaar) met 3,2 miljoen euro;
 • de lagere winst van het boekjaar zelf met 1,0 miljoen euro.

De samenstelling van het eigen vermogen onder IFRS is als volgt:

IFRS (vóór winstverdeling) 2022 2023
Kapitaal 25.250.000 25.250.000
Uitgiftepremies 254.507 254.507
Andere uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten 0 55.000.000
Wettelijke reserve 2.525.000 2.525.000
Niet beschikbare reserves 28.116 28.116
Vrijgestelde reserves 2.721.423 2.721.423
Beschikbare reserves 80.138.654 83.300.000
Overige reserves: herwaardering -82.059 102.106
Ingehouden winsten 27.536.096 27.186.897
Winst van het boekjaar 31.537.040 30.546.889
Totaal eigen middelen 169.908.777 226.914.938
Aangroei eigen middelen +6.020.559 +57.006.161

Solvabiliteitsratio

De bank kende afgelopen jaar een forse groei van het kredietvolume en in het verlengde daarvan een toename van het gewogen risicovolume (+ 113,7 miljoen euro).

Het eigen vermogen dat in rekening wordt gebracht voor de berekening van de solvabiliteitsratio (d.w.z. exclusief het resultaat van het boekjaar) steeg aanzienlijk van 138,5 miljoen euro naar 195,4 miljoen euro, een toename met 57,0 miljoen euro. Die toename is, zoals hierboven beschreven, voornamelijk het gevolg van de uitgifte van de achtergestelde niet-converteerbare obligaties. Daardoor steeg de solvabiliteitsratio onder IFRS naar 19,0%. De ratio bedroeg 15,13% op 31 december 2022.

De buffer aan eigen vermogen is daarmee voldoende hoog. Om de kredietverlening van de bank verder te laten groeien, is het nodig de hoogte van het kapitaal te bewaken.

Dankwoord

De raad van bestuur beseft dat deze resultaten slechts mogelijk zijn dankzij de gedreven inzet van de medewerkers op alle niveaus van de bank en wil hen daar uitdrukkelijk voor bedanken. Daarnaast bedankt de raad van bestuur de klanten van Europabank, zowel nieuwe als bestaande. De duurzame groei van de bank bewijst dat de klanten de manier van werken en het bankmodel van Europabank weten te waarderen.

Balans

IFRS per 31 december

Activa

2022 (in euro) 2023 (in euro)
Geldmiddelen en tegoeden en zichtrekeningen bij centrale banken 84.543.116 173.802.002
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 0 0
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 0 0
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten 153.852 153.851
Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 1.745.187.270 1.864.633.838
Derivaten gebruikt ter afdekking 0 0
Materiële vaste activa 21.572.600 25.896.710
Andere immateriële activa 286.324 400.876
Belastingvorderingen 3.506 11.583
- Actuele belastingen 3.506 11.583
- Uitgestelde belastingen 0 0
Overige activa 4.311.826 10.753.419
TOTAAL ACTIVA 1.856.058.494 2.075.652.279

Verplichtingen

2022 (in euro) 2023 (in euro)
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 0 0
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 1.672.005.843 1.834.173.228
- Deposito’s van kredietinstellingen 25.056.470 15.038.603
- Deposito’s van andere instellingen dan kredietinstellingen 1.624.564.890 1.793.448.613
- In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van obligaties 1.543.629 1.398.130
- Andere financiële verplichtingen 20.840.854 24.287.882
Derivaten gebruikt ter afdekking 0 0
Voorzieningen 1.553.698 1.178.039
Belastingverplichtingen 1.727.165 1.918.230
- Actuele belastingen 0 0
- Uitgestelde belastingen 1.727.165 1.918.230
Andere verplichtingen 10.863.011 11.467.844
TOTAAL VERPLICHTINGEN 1.686.149.717 1.848.737.341

Eigen vermogen

2022 (in euro) 2023 (in euro)
Geplaatst kapitaal 25.250.000 25.250.000
Agio 254.507 254.507
Uitgegeven eigenvermogensinstrumenten eigenvermogens-
instrumenten
anders dan kapitaal
0 55.000.000
Reserves uit herwaardering en waarderingsverschillen -82.060 102.106
- Reserves uit de herwaardering van de reële waarde van de voor verkoop beschikbare financiële activa 0 0
- Herwaarderingsreserve uit actuariële winsten/verliezen bij pensioenplannen -82.060 102.106
Reserves (met inbegrip van ingehouden winsten) 112.949.290 115.761.436
Nettowinst of -verlies 31.537.040 30.546.889
Minderheidsbelang 0 0
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN MINDERHEIDSBELANG 169.908.777 226.914.938
TOTAAL VERPLICHTINGEN, MINDERHEIDSBELANG EN EIGEN VERMOGEN 1.856.058.494 2.075.652.279

Resultatenrekening

IFRS per 31 december

2022 (in euro) 2023 (in euro)
Rentebaten 88.497.434 102.735.491
- Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 88.497.434 102.735.491
- Rentebaten uit verplichtingen 0 0
Rentelasten -6.660.422 -16.317.015
- Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -6.225.156 -16.317.015
- Rentelasten op activa -435.266 0
Dividenden 133 110.258
Netto baten uit provisies en vergoedingen 15.215.670 17.390.696
Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 0 0
Herwaarderingen van valutakoersverschillen 4.200 2.250
Winsten en verliezen op het niet langer opnemen van niet financiële activa, netto -2.744 9.648
Andere exploitatiebaten en -lasten 4.497.268 4.578.073
Administratiekosten -50.493.701 -56.047.076
- Personeelsuitgaven -30.684.744 -33.316.472
- Algemene en administratieve uitgaven -19.808.957 -22.730.604
Afschrijvingen -3.412.030 -4.057.143
- Materiële vaste activa -3.314.798 --3.947.297
- Vastgoedbeleggingen 0 0
- Immateriële activa -97.232 -109.846
Voorzieningen 77.823 24.650
Bijzondere waardeverminderingsverliezenwaardeverminderings-
verliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening
-5.196.561 -6.839.421
- Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 0 0
- Leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -5.196.561 -6.839.421
Bijzondere waardeverminderingsverliezenwaardeverminderings-
verliezen op materiële vaste activa
0 0
WINST OF (-) VERLIES VÓÓR BELASTINGEN UIT DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 42.527.070 41.590.411
Belastinglasten verbonden met de winst of het verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -10.990.030 -11.043.522
WINST OF (-) VERLIES OVER HET JAAR 31.537.040 30.546.889
- Aan minderheidsbelangen toe te rekenen 0 0
- Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen 31.537.040 30.546.889

47 Kantoren