Jaarverslag
2020

Europabank en Crelan Group

Anders dan haar naam doet vermoeden, is Europabank een 100% Belgische bank. Sinds 2004 maakt Europabank deel uit van de Groep Crelan waarvan de centrale zetel in Brussel is gevestigd.

Binnen deze groep is Europabank een dochteronderneming van Crelan NV. De aandelen van Crelan NV zijn op hun beurt voor 100% in handen van de coöperatieve vennootschap CrelanCo.

Crelan Groep is met drie merken uitsluitend actief in België: de bank Crelan NV, Crelan Insurance NV en Europabank NV. De groep kende in 2020 voor meer dan 3,6 miljard euro kredieten toe aan ondernemers en particulieren en ondersteunt op die manier in belangrijke mate de lokale economie.

Crelan, Crelan Insurance en Europabank werken op een aantal vlakken nauw samen en versterken op die manier elkaars aanbod. Deze samenwerking uit zich vooral op het vlak van kredieten en betaalverkeer. Ook de schuldsaldo- en financieringssaldoverzekeringen voor woonkredieten en leningen op afbetaling van Crelan Insurance sluiten naadloos aan bij het kredietaanbod van zowel Crelan als van Europabank.

Daarnaast centraliseert Europabank de binnenlandse betaalverrichtingen van de groep. De betaaloplossingen via terminals of online, waarin Europabank zich gespecialiseerd heeft, worden eveneens aangeboden via de Crelan-kantoren.

Joris Cnockaert, voorzitter Raad van Bestuur Europabank en bestuurder-directeur bij Crelan:

“Met haar ervaring op het vlak van zowel leningen op afbetaling als op het vlak van financiële renting en leasing voor ondernemers en met haar specialisatie in het verwerken van transacties van debet- en kredietkaarten, is Europabank een gewaardeerde partner binnen de Crelan Groep. Door haar voorzichtige en doordachte aanpak levert Europabank ook jaar na jaar een mooie bijdrage aan de groei en de resultaten van de groep.”

Woord vooraf

door de voorzitter van het Directiecomité

Duaal resultaat

In 2020 wordt het resultaat van Europabank voornamelijk door twee belangrijke factoren beïnvloed.

Enerzijds is er vooral, zoals verwacht, de impact van COVID-19 op de activiteiten van de bank, anderzijds werd er ook een belangrijke belastingvrije meerwaarde gerealiseerd door de fusie met dochteronderneming eb-lease NV.

De som van beide elementen maakt dat het resultaat van Europabank NV over 2020 hoger is dan vorig jaar. Dat kan ons verheugen, maar het feit dat het fusieresultaat een eenmalige en boekhoudkundige verwerking was, maakt dat dit resultaat voor ons niet zo betekenisvol is. Wij kijken voornamelijk naar het resultaat zonder dit fusieresultaat dat lager uitvalt dan in 2019.

De daling tegenover vorig jaar is onlosmakelijk verbonden met de coronacrisis. De impact op twee belangrijke productgroepen van onze core business was aanzienlijk.

Enerzijds zijn er de kredieten. Diverse overheidsmaatregelen, de Febelfin-charters omtrent betalingsuitstel en de diverse hulpmaatregelen die wij zelf als bank genomen hebben om ons cliënteel bij te staan, hebben een duidelijke negatieve invloed gehad op het rente-inkomen. De coronacrisis had ook een belangrijke impact op de kredietverliezen; voor de latente werd een algemene waardevermindering aangelegd.

Anderzijds heeft ook het incasso van kaartbetalingen (onze cards-activiteit) geleden onder de diverse lockdowns (horeca & detailhandel) zodat minder transacties werden verwerkt, met als gevolg minder inkomen uit deze activiteit.

3.000 cliënten kunnen helpen in moeilijke tijden

Hulp aan onze cliënten

Dit heeft ons niet weerhouden actief te zijn in het helpen van ons cliënteel in deze moeilijke omstandigheden. Wij hebben de diverse opgelegde maatregelen, de zogenaamde Febelfin-charters, ten volle ondersteund en hebben meer dan 2.000 cliënten geholpen met uitstel van betaling van interesten en/of kapitaal van hun lopende kredieten.

Daarbovenop zijn wij bewust nog verder gegaan dan de “verplichte” tussenkomst. Wij hebben zelf nog oplossingen uitgewerkt voor meer dan 1.200 van onze cliënten die niet in aanmerking kwamen voor de Febelfin-charters; voorbeeld hiervan zijn onder meer de leasingcliënten.

Sinds het begin van de coronacrisis werden in totaal zes verschillende scenario’s uitgewerkt ten behoeve van onze cliënten. Op die manier heeft Europabank, met zowel de Febelfin-charters als met de eigen opgezette hulp, in totaal meer dan 3.000 cliënten kunnen helpen in deze moeilijke tijden.

Door de fusie van Europabank en haar dochtermaatschappij eb-lease die op 18 mei 2020 plaatsvond, moet de bank niet meer consolideren. In de prudentiële rapportering aan de NBB en voor de consolidatie op het niveau van de moedermaatschappij Crelan, is echter nog steeds IFRS van toepassing. In het verleden rapporteerde Europabank steeds op geconsolideerde basis en dus volgens IFRS. Aangezien de IFRS-rapportering enerzijds vollediger is en anderzijds de standaard is voor financiële instellingen, wordt ervoor gekozen om IFRS te blijven gebruiken in dit verslag. Waar nodig, wordt deze aangevuld met Belgian Gaap (Bgaap) informatie.

De coronacrisis heeft diverse plannen en objectieven voor 2020 doorkruist. De start van het jaar was veelbelovend met onder meer een sterke kredietproductie en een stijging van de kredietomloop.

Tot er half maart een plotse omwenteling kwam. Dit had onmiddellijk een invloed zowel op de kredietverstrekking als op onze cards-activiteit, beide de core business van Europabank.

Vooral de acquiring-tak van onze cards-activiteit, namelijk het verwerken van de financiële transacties bij de handelaars, kende een bruuske stop. Door de lockdown van de niet-essentiële sectoren (horeca, retail …) waren er bijna geen transacties meer. De opstart van ‘takeaway’ en de gestegen webverkopen in de daarop volgende weken deden het volume wel lichtjes toenemen. Tevens konden we vaststellen dat het aantal transacties, voornamelijk de contactloze betalingen, sterk toenamen. Vaak gaat het hier echter over kleinere bedragen. De 1ste lockdown duurde van 18 maart 2020 tot half mei. In de zomermaanden was een verbetering merkbaar, maar die was van korte duur. Bij aanvang van de 2de lockdown (eind oktober) zagen we de betalingen opnieuw terugvallen maar door takeaway en webverkopen bleef er toch een bodemactiviteit.

Ook de kredietproductie kende in de maand maart nagenoeg een stop. Prioriteit werd gegeven aan de diverse te ontwikkelen hulpprogramma’s vanuit de overheid en Febelfin enerzijds en aan onze eigen opgezette hulpprogramma’s anderzijds. Het helpen van ons cliënteel kreeg voorrang op het verstrekken van nieuwe kredieten. Zo hebben we toch meer dan 3.000 cliënten kunnen helpen met het overbruggen van de 1ste lockdown en vervolgens ook de 2de lockdown. Deze hulp omvatte uitstel van betaling van kapitaal en/of interest op de lopende kredieten of verstrekking van bijkomende korte termijn kredieten.

Toch heeft de bank in 2020 niet stilgestaan. Belangrijk was de verwerking van de fusie met de dochteronderneming eb-lease. De aparte vennootschap eb-lease NV was niet langer noodzakelijk voor het aanbieden van leasing en renting of kredieten via makelaars. Door de fusie konden diverse administratieve verwerkingen worden geoptimaliseerd. De fusie resulteert in een besparing op de werkingskosten en een vereenvoudiging van onder meer de boekhoudkundige verwerking aangezien er geen consolidatie meer noodzakelijk is. Dit heeft er wel toe geleid dat er een fusieresultaat werd geboekt in Europabank NV ten bedrage van 7,5 miljoen euro dat voorheen opgenomen was in het eigen vermogen van de consolidatie Europabank. Hierdoor daalt het eigen vermogen dus tijdelijk, maar anderzijds wordt er een fusiemeerwaarde opgenomen in het resultaat van Europabank NV voor datzelfde bedrag. Gezien dit een eenmalig effect betreft, geeft deze fusiemeerwaarde een vertekend beeld bij het vergelijken met resultaten uit het verleden (of toekomst). Zelf hechten wij geen belang aan dit fusieresultaat en is het de bedoeling om dit opnieuw in het eigen vermogen op te nemen, zodat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. De naam eb-lease wordt evenwel nog verder gebruikt als commerciële benaming onder Europabank.

Naast de fusie zette de bank ook nog belangrijke stappen in het gebruik van de elektronische handtekening, het online openen van zicht-, spaar- en termijnrekeningen, PSD2 en diverse andere projecten.

Diverse kantoren van onze bank werden in 2020 gerenoveerd en heringericht volgens het gekende Europabank-concept. Daarnaast werd volop gewerkt aan de verbouwing van de hoofdzetel in de Burgstraat te Gent.

Het is nog afwachten wat 2021 zal brengen. De vaccinaties zijn gestart maar er blijven nog veel onduidelijkheden en ook de impact van de Brexit op tewerkstelling, productie en handel is nog niet heel duidelijk.

Europabank heeft deze onzekerheden opgenomen in het tactisch en strategisch plan voor de komende jaren. De projecties tonen aan dat Europabank gewapend is om deze uitdagingen aan te gaan. De directie kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de verdere ontwikkelingen en de toekomst van de bank.

Rudi Vanlangendyck
CEO

Al onze cijfergegevens in dit verslag zijn IFRS gerelateerd.

Verslag van de Raad Van Bestuur

aan de Algemene Vergadering van het boekjaar 2020

Winst

Europabank realiseerde in 2020 onder IFRS een resultaat van 27,5 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen euro door de fusie met de dochteronderneming eb-lease NV. Zonder dit fusieresultaat bedraagt het resultaat dus 20,0 miljoen euro, wat merkelijk lager is (-19,6%) dan het resultaat van 2019 ten bedrage van 24,8 miljoen euro.

Onder Bgaap bedroeg het resultaat van Europabank NV 25,1 miljoen euro, dit is eveneens inclusief het fusieresultaat van 7,5 miljoen euro.

Het verschil tussen het Bgaap-resultaat en het IFRS-resultaat vindt zijn oorsprong voornamelijk in de fiscale behandeling van de aangelegde ‘management overlay’ (zie hieronder), deze is namelijk in Bgaap niet fiscaal aftrekbaar, terwijl dit in IFRS wel het geval is door de boeking van DTA’s (Deferred Tax Assets).

Wanneer rekening wordt gehouden met de winst inclusief het fusieresultaat, dan noteert de bank een rendement op het eigen vermogen (ROE) van 17,8%. Zonder het fusieresultaat bedraagt deze ratio 12,9%, wat toch een daling is in vergelijking met 2019. Deze daling reflecteert het lagere resultaat zoals hierboven aangegeven, maar is op zich nog steeds een zeer positief gegeven in de huidige Belgische financiële omgeving.


COVID-19 heeft dus een belangrijke invloed op het resultaat gehad. Het renteresultaat werd sterk beïnvloed door zowel de diverse hulpmaatregelen opgelegd door de overheid als deze opgezet door Europabank zelf. Het feit dat voor duizenden dossiers geen interesten dienden betaald te worden, had natuurlijk een invloed op het rente-inkomen, waarvan het bedrag daarenboven verschilt in functie van de verwerking onder IFRS of Bgaap.

Door de diverse maatregelen zoals de opschorting van aflossingen en bijkomende kredietverstrekking, zijn de aangelegde individuele waardeverminderingen in 2020 echter beperkt gebleven. Dit wil echter niet zeggen dat er latent geen waardeverminderingen aanwezig zijn. Zowel de ECB, de EBA, de NBB alsook gespecialiseerde vennootschappen zoals Graydon voorspellen een sterke stijging van de faillissementen bij professionelen en sterk verhoogde terugbetalingsproblemen bij particulieren. Pas vanaf dit jaar, in 2021, zal zich dat manifesteren. Om hierop voorbereid te zijn, heeft Europabank een omvangrijk bedrag aan management overlay geboekt om deze verliezen op te vangen. Hierdoor bedraagt de Loan Loss Ratio onder Bgaap 1,33% van de gemiddelde kredietomloop, wat een spectaculaire stijging is tegenover 2019 en 2018 waar deze slechts 0,88% en 0,85% bedroeg.

Winstevolutie (in duizend euro) en ROE


Opbrengsten en kosten

De rentebaten zijn beperkt toegenomen. Indien we echter rekening houden met de impact van COVID-19 door de opgelegde interestbetalingsuitstellen (zie punt ‘herzieningswinsten’ in de voorgestelde resultatenrekening verder in dit verslag) dan neemt het rente-inkomen met ongeveer 1% af. Daarbij komt dan de verhoging van de rentelasten door voornamelijk het hogere volume aan deposito’s zodat het totale rente-inkomen afneemt met ongeveer 2%.

De cards-activiteit kende door de diverse lockdowns een belangrijke afname van het volume en het inkomen.

De personeelsuitgaven zitten nagenoeg op hetzelfde niveau als vorig jaar.

De overige administratieve lasten zijn lager dan vorig jaar. Gezien de problematiek tijdens de coronacrisis, werden bepaalde uitgaven verschoven of uitgesteld. Diverse kosten met betrekking tot onze cards-activiteit worden hier geboekt en aangezien er minder omzet werd gerealiseerd zijn er bijgevolg ook minder kosten voor deze activiteit.

Globaal bedraagt de Cost Income Ratio 48,3% of 52,5% in functie van het resultaat rekening houdende met of zonder de fusiemeerwaarde. Hoe dan ook geeft dit aan dat Europabank tot de meest performante Belgische banken blijft behoren.


Waardeverminderingen

Door de diverse coronamaatregelen en Febelfin-charters is de effectieve kredietverliesratio zeer laag. Er wordt echter geen rekening gehouden met de latente kredietverliezen die door de diverse maatregelen nog niet aan de oppervlakte zijn gekomen. Om dit risico in te dekken heeft de bank een algemene reserve of management overlay opgezet van 7 miljoen euro. Deze inschatting houdt rekening met de verwachte impact op diverse sectoren en/of activiteiten evenals met de bestaande waarborgen.

Globaal bekomen we dan een kredietverliesratio (in IFRS) van 1,07% vergeleken met 0,7% vorig jaar, of een toename met meer dan 50%. In Bgaap bedraagt de kredietverliesratio 1,33%.


Belastingen

In 2020 is het tarief van de vennootschapsbelasting afgenomen van 29,58% naar 25,00%. Dit resulteerde ontegensprekelijk in een daling van de belastingen.

Zoals hiervoor al opgenomen, werd een management overlay aangelegd die een fiscaal verschillende behandeling volgt onder IFRS of Bgaap. In Bgaap is deze voorziening fiscaal niet aftrekbaar zodat de belastingen op het resultaat hoger uitkomen.

Balans

Het balanstotaal bedraagt per eindejaar 1,6 miljard euro, dit is een stijging met 6,8% ten opzichte van vorig jaar. De sterke groei van de deposito’s (+11,6%) werd slechts gedeeltelijk omgezet in kredietverlening (+4%). Het saldo werd voornamelijk “belegd” bij de ECB aan weliswaar negatieve rentevoeten.

Evolutie geconsolideerde balans 2015-2020

(in miljoen euro)


Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Europabank bedraagt 155,0 miljoen euro. Dit is in lijn met het eigen vermogen in 2019 door de verwerking van de fusie tussen Europabank en eb-lease waarbij 7,5 miljoen euro als fusieresultaat wordt opgenomen en in mindering komt van het eigen vermogen.

De kernkapitaalratio (CET 1) is beperkt afgenomen van 16,2% naar 15,7%, maar is nog steeds ruim boven de reglementaire minimumverplichting van 10,5%. Europabank gebruikt geen interne modellen maar de standaardbenadering voor de berekening van de RWA (Risk Weighted Assets) voor het kredietrisico. De berekening van de RWA voor operationeel risico gebeurt volgens de BIA-methode (Basic Indicator Approach).

Eigen vermogen (in miljoen euro) en CET 1

(In 2018 werd een kapitaalsverhoging van 20 miljoen euro doorgevoerd)
bureau
148,3
2018
154,4
2019
155,0
2020

Onze kernactiviteiten

Depositowerving

Het totale bedrag aan cliëntendeposito’s steeg in 2020 naar 1.433 miljoen euro, een stijging met 8,1% ten opzichte van 2019. De verhouding tussen lange- en kortetermijnfunding is steeds een aandachtspunt; dankzij een actief commercieel beleid blijft deze stabiel. De gemiddelde depositokost daalde met 2 basispunten ten opzichte van 2019 tot 0,51%.

Evolutie deposito's 2015-2020

(in miljoen euro)


Kredietverstrekking

De COVID-19-pandemie en bijhorende lockdowns impacteerden de core business van de bank op diverse domeinen.

Inzake de terugbetaling van lopende kredietverbintenissen, werden door de overheid en Febelfin charters uitgewerkt en dit zowel voor krediet aan particulieren als aan professionelen.

In het kader hiervan verleende Europabank aan particulieren een betaalstop voor hypothecair krediet en consumentenkrediet in meer dan 800 kredietovereenkomsten voor een totaal kredietuitstaande van meer dan 66 miljoen euro.

Via de Febelfin-charters genoten meer dan 1.700 ondernemingskredieten van een kapitaalstop voor een totaal kredietuitstaande van meer dan 50 miljoen euro.

Naast deze charters voorzag Europabank ook nog zes eigen scenario's om particulieren en professionelen, die niet aan de voorwaarden van de charters voldeden, te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit betreft meer dan 1.200 dossiers waarvoor een oplossing werd uitgewerkt.

Door de crisis zag de bank het totaal aantal kredietaanvragen dalen met 13,5% ten opzichte van 2019. Na het recordjaar van 2019 noteerde de bank een kredietproductie van 389 miljoen euro of een daling met 18%. De leasing-en rentingactiviteit bleef, niettegenstaande de crisis, goed standhouden.

Dit alles resulteerde in een stijging van de kredietomloop met 2,2% naar 1,188 miljard euro.

Evolutie kredietportefeuille 2015-2020

(in miljoen euro)


Andere beleggingen

De andere beleggingen stegen met meer dan 10% en bedragen 294,8 miljoen euro tegenover 263,3 miljoen euro eind 2019. De beleggingen bij banken op korte termijn stegen van 35,0 miljoen euro naar 65,9 miljoen euro en de obligatieportefeuille bleef nagenoeg stabiel: 229,0 miljoen euro dit jaar ten opzichte van 228,3 miljoen euro vorig jaar. De obligatieportefeuille bestaat uitsluitend uit effecten van centrale overheden en bevat nu 65,3% Belgische overheidsschuld en 34,7% overheidsschuld van andere Europese landen (Finland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk).

Er is nog steeds een gebrek aan rendement in de markt – zelfs een negatieve opbrengst – zowel op korte als op lange termijn. Deze negatieve rente, gecombineerd met een vrijstelling van “strafrente” (tiering ECB) tot 7x het bedrag aan monetaire reserve, had als gevolg dat het bedrag op de zichtrekening bij de Nationale Bank nog verder toenam: 133,7 miljoen euro op 31/12/2020 ten opzichte van 85,7 miljoen euro op 31/12/2019.


Europabank Bankkaart

Verzekeringen

Op 1 september 2020 heeft Europabank de strategische beslissing genomen om nog uitsluitend overlijdensdekkingen aan te bieden aan haar cliënteel.

Het inkomen uit overlijdensdekkingen was goed voor 92% van het totaal verzekeringsinkomen over 2020; het inkomen uit bankpolissen bedroeg 4%.

Meer dan 70% van de leningdossiers is gedekt door een schuldsaldoverzekering. De overlijdensdekking wordt tevens aangeboden bij leasing, renting en andere kredietvormen

Divers inkomen

Cards

De gezondheidscrisis heeft een sterke impact op het dagelijks betaalgedrag. Hierdoor werden reeds zichtbare trends nog versneld in de laatste 9 maanden van 2020. De shift naar e-commerce en meer digitale en contactloze betalingen, zijn hiervan enkele voorbeelden.

Het betaalgedrag van cliënten en handelaars, dat normaliter traag wijzigt, kende een snelle en structurele wijziging door COVID-19. Verhoogde limieten deden het aandeel contactloze betalingen in de transactieverwerking (acquiring) van de bank stijgen van 13% in januari 2020 naar meer dan 50% op het einde van het jaar. Ook het minder reizen en de opeenvolgende lockdowns hadden een niet te onderschatten negatieve impact op de omzet en het resultaat.

In 2020 werd de digitalisering van het productaanbod onverminderd verdergezet om betalingen en informatiestromen nog vlotter te laten verlopen. Zo is via eb online, het platform voor internetbankieren, de uitgavenstaat van de kredietkaart standaard elektronisch beschikbaar en wordt deze ook maandelijks per e-mail verstuurd. Tevens werd binnen eb online het beheer van de betaalkaarten verruimd en kan de cliënt onder andere in realtime de debet- en kredietkaart (de)blokkeren.

Er werd daarnaast met succes verder ingezet op efficiëntie, schaal en diversificatie van de verkoopkanalen. Onze e-commerce betaaloplossing kreeg een stevige update door de uitbreiding met de Bancontact betaalmethode, evenals een volledig nieuwe ‘look and feel’. Nieuwe tariefmodellen, op maat van de handelaars met veel kleine betalingen, werden uitgewerkt en succesvol gecommercialiseerd.

De dienstverlening werd verder vereenvoudigd en geoptimaliseerd zodat de handelaars vlot en transparant de betalingen kunnen opvolgen. De gedreven en onderlegde klantendienst en verkoopkanalen blijven traditiegetrouw ter beschikking om de handelaars bij te staan.

Met zowel een e-commerce betaaloplossing als de transactieverwerking via betaalterminals biedt Europabank een mooi aanbod voor handelaars die zowel online als fysiek verkopen. Handelaars op zoek naar een omni-channel betaaloplossing vinden hun one-stop solution in het aanbod van de bank. Een aanbod dat niet onopgemerkt blijft: meerdere leveranciers van terminals, kassa’s en ook website-ontwikkelaars bieden hun cliënten de betaaloplossingen van de bank aan in combinatie met hun eigen producten en diensten.

Europabank blijft zo – als enige 100% lokaal verankerde betaalprovider – groeien in een competitieve markt. De bank verstrekt aan handelaars en kaarthouders een zeer gewaardeerde en uitstekende dienstverlening tegen competitieve en transparante tarieven.

Cliënten­tevredenheid

Om zich in het financiële landschap te onderscheiden, moet men niet alleen producten en diensten met meerwaarde bieden, maar moet dit ook samengaan met een kwalitatief hoogstaande service. Europabank meet de cliëntentevredenheid via de techniek van de Net Promotor Score, kortweg NPS genoemd. Deze techniek bestaat erin dat men aan cliënten vraagt in welke mate zij de bank willen aanprijzen bij vrienden, kennissen of familie. Het verschil tussen de cliënten die de bank aanprijzen en de cliënten die dit niet willen doen of geen idee hebben, is de maatstaf om de cliëntentevredenheid te meten. De score kan variëren tussen -100 en +100. Een positief resultaat wordt als goed ervaren. Europabank haalt een NPS van +69, wat een uitstekend resultaat is en aantoont dat de service die wij dagelijks aan onze cliënten bieden, meer dan geapprecieerd wordt.

Strategie brick & click

Kantoren

Het kantorennet van Europabank bestaat uit 47 goed gelegen stedelijke kantoren, gespreid over heel België. In 2015 betekende het 50-jarige bestaan van de bank de start van de modernisering van het kantorennet. Het nieuwe, open, frisse en eigentijdse concept werd de voorbije jaren gestaag uitgerold bij nieuwe en bestaande kantoren.

In 2020 kregen 4 kantoren deze nieuwe, moderne look and feel: Genk, Gent Nieuwewandeling, Sint-Pieters-Woluwe en Turnhout.

Nauwelijks 5 jaar na de start van het renovatietraject, is ongeveer 90% van het kantorennet gemoderniseerd. De transformatie wordt de komende twee jaar afgerond.

De investeringen in het kantorennet tonen aan dat de bank voluit kiest voor een brick & click strategie, een model waarbij de bank zowel inzet op kantoren (bricks) als op online aanwezigheid (clicks)

Nieuwe wandeling
Na 5 jaar is ongeveer 90% van het kantorennet gemoderniseerd

Internetbankieren

Website en internetbankieren via smartphone, tablet en PC

Naast het kantorennet zijn de website en eb online belangrijke en toegankelijke contactpunten voor zowel cliënten als niet-cliënten. Dicht bij de cliënt staan, zowel fysiek als digitaal, is voor de bank van essentieel belang. Brick & click: bij Europabank horen ze samen.

De website en eb online bieden dankzij een responsive design iedere bezoeker een optimale gebruikerservaring, zowel via pc als tablet en smartphone. Het mobiele gebruik neemt het razendsnel over van het klassieke pc-gebruik. Ook meer complexe taken, zoals een lening aanvragen of een rekening openen, worden probleemloos via de smartphone afgewerkt.

Itsme®

In 2020 werd het aantal ‘use cases’ waarbij de itsme®-app wordt ingezet als volwaardig alternatief voor de digipass en de eID, verder uitgebreid.

Zo kunnen cliënten inloggen met itsme® en transacties bevestigen, vanop afstand identiteitsgegevens vernieuwen en zich identificeren bij een online kredietaanvraag of bij het online openen van een rekening. Ook kunnen cliënten online kaartbetalingen bevestigen met itsme®, wat uniek is in België.

Door al deze toepassingen steeg het aantal itsme®-gebruikers bij de bank met 162% tegenover 2019.

its me

Publiciteitscampagne

Van 2018 tot april 2020 maakte de bank publiciteit onder het koepelconcept ‘Stel dat krediet niet langer uit’. Het principe van een koepelconcept is dat de bank dezelfde creatieve insteek gebruikt voor zowel de campagne voor particulier krediet als voor professioneel krediet. Initieel was voorzien om dit koepelconcept aan te houden tot begin 2021, maar door de coronacrisis leek de houdbaarheidsdatum van dit concept overschreden. De creatie van een nieuw koepelconcept met een positievere boodschap, aangepast aan de nieuwe realiteit, drong zich op.

Begin augustus werd het nieuwe koepelconcept ‘Een beetje durf kan uw leven veranderen’ gelanceerd met een hele reeks aan nieuwe creatieve uitwerkingen zoals online video’s en banners, affiches en radiospots.

Personeel

In het coronajaar 2020 is één element alvast ongewijzigd gebleven: op 31 december 2020 telde de bank namelijk 355 personeelsleden, exact hetzelfde aantal als eind 2019. De Europabank-populatie bestond eind 2020 uit 128 kaderleden en 227 bedienden, is zo goed als genderneutraal en evenredig verdeeld over de hoofdzetel en 47 kantoren.

Het deeltijds werk stijgt licht ten opzichte van vorig jaar (+1%). Iets minder dan 23% van de medewerkers werkt in een deeltijds regime en 62% hiervan werkt onder het 4/5de regime. De voorbije jaren leverde de bank heel wat inspanningen in het kader van de re-integratie van medewerkers die langdurig afwezig zijn door ziekte. Onder de coördinatie van de interne preventieadviseur, biedt de bank medewerkers informele of formele re-integratietrajecten aan waarbij, onder de vorm van de meest uiteenlopende arbeidsregimes en uurroosters, het werk (gedeeltelijk) kan hervat worden.

De bank heeft er als werkgever alles aan gedaan om ingevolge de coronacrisis zo flexibel mogelijk om te springen met (tijdelijk) gewijzigde uurroosters en met aanvragen voor familiaal en/of ouderschapsverlof. Geen enkele medewerker werd in 2020 op tijdelijke werkloosheid geplaatst, ook niet tijdens de maanden waarin de werklast significant gedaald was. Integendeel, in volle coronacrisis heeft de bank het zelfs aangedurfd om in het najaar 11 nieuwe commerciële medewerkers aan te werven. Een teken dat de bank ook in deze onzekere tijden aan de toekomst denkt en daarin durft te investeren. Het selectie- en rekruteringsproces gebeurt al jaren hoofdzakelijk in eigen beheer. De voorbije jaren doet de bank daarnaast succesvol beroep op een externe partner voor de rekrutering van ICT-medewerkers en andere moeilijker in te vullen functies. Het aantrekken van nieuw talent en het behouden van goede medewerkers blijft de volgende jaren één van de belangrijkste uitdagingen in het HR-beleid van de bank. De bank slaagt erin om zijn goede medewerkers te behouden. Het vrijwillig verloop van de bank (2,8%) ligt al jaren een stuk onder het nationale gemiddelde dat de voorbije jaren telkens meer dan 5% bedroeg.

Europabank wil zich in de toekomst nog meer als aantrekkelijke werkgever in de kijker zetten. In het kader van Employer Branding definieerden medewerkers uit het kantorennet en de hoofdzetel tijdens interactieve workshops de 3 pijlers ‘Toegankelijk, Verbindend en Vindingrijk’. Deze nieuwe waarden van de bank worden in het gloednieuwe merkpaspoort uitgebreid omschreven. In het najaar organiseerde de bank voor het eerst een digitaal event om deze nieuwe waarden aan alle medewerkers voor te stellen, hoe de bank dit wil tonen aan de buitenwereld en in de toekomst het verschil wil blijven maken. Na dit webevent lanceerde de bank meteen haar nieuw intern communicatieplatform ‘Connect’. Op dit platform wil de bank de medewerkers meer voeling laten krijgen met de nieuwe Europabank-waarden en zal er op regelmatige basis interessant nieuws en informatie gedeeld worden. In 2021 zal de interne waardencampagne stap voor stap geëxternaliseerd worden via de eigen website en de diverse communicatiekanalen van externe partners, scholen en/of andere media.

De coronacrisis zorgde in 2020 ook voor een (r)evolutie op het vlak van digitalisering. De ICT-afdeling van de bank leverde op dat vlak schitterend werk en zorgde ervoor dat talrijke medewerkers op korte termijn van thuis uit konden werken. Thuiswerk zal ongetwijfeld een blijver zijn. Hoe de bank dit post-corona verder wil invullen, is eind 2020 in een telewerk-policy vastgelegd. Hierbij vindt de bank het belangrijk om een evenwicht te houden tussen de diverse voordelen dat thuiswerk ongetwijfeld kan hebben voor medewerker en werkgever én het behouden van onze cultuur waarin toegankelijk en verbindend niet toevallig 2 van de nieuwe Europabank-waarden zijn.

Sinds de lancering van een nieuwe evolutietool in 2018 hebben de medewerkers jaarlijks hun persoonlijke doelstellingen bepaald en kunnen zij in de loop van het jaar op elk moment een gesprek hebben met hun leidinggevende in het kader van een (periodieke) evaluatie, een behaald succes en/of een probleemsituatie. Medewerkers kunnen ook feedback geven en/of vragen én feedback loggen voor zichzelf. Op het e-learningplatform zal de bank vanaf 2021 aan elke medewerker zelf ontwikkelde interne opleidingen, externe cursussen en opleidingstrajecten aanbieden. Daarnaast zal de bank via de tool op periodieke basis specifieke (anonieme) bevragingen versturen naar het personeel om zo te weten te komen hoe medewerkers denken over bepaalde thema’s om daar vervolgens en waar nodig acties aan te koppelen. De bank wil zo bij de medewerkers een groter gevoel van betrokkenheid creëren waardoor ze hun carrière ook meer in eigen handen kunnen nemen.

Europabank Connect

Ook in 2020 bleef de bank het Flex Income Plan (FIP) aanbieden waarbij men diverse looncomponenten kan omzetten in andere voordelen. In de FIP-shop kunnen de medewerkers onder meer kiezen voor de terugbetaling van het individueel pensioensparen en individuele gezondheidsverzekeringen, extra verlofdagen, diverse parkeerfaciliteiten, een upgrade van een treinabonnement en een leasefiets of –wagen. In 2020 koos opnieuw 80% van onze medewerkers voor één of meerdere voordelen binnen het Flex Income Plan. De terugbetaling van het individueel pensioensparen en extra verlofdagen blijven de meest populaire voordelen, de leasefiets is dan weer het snelst groeiende voordeel. Op vandaag rijden intussen meer dan 40 Europabank-medewerkers op een FIP-fiets rond. De bank bekijkt in 2021 de mogelijkheid om het FIP-gamma nog verder uit te breiden met onder andere multimediamateriaal, de terugbetaling van bureaumateriaal voor thuiswerk en/of goede doelen.

Het loonbeleid van de bank, gebaseerd op prestaties, competenties en ontwikkeling, het Flex Income Plan, de evolutietool en het nieuwe opleidingsbeleid vormen de belangrijkste troeven bij het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Dit gekoppeld aan de durf van de bank om talentvolle medewerkers snel verantwoordelijkheden toe te kennen en intern te laten doorgroeien, moet ervoor zorgen dat de bank ook na de coronacrisis het welzijn van haar personeel met veel vertrouwen tegemoet kan blijven zien.

Personeelsevolutie 2015-2020

Organisatie

In het continue streven en zoeken naar mogelijkheden tot optimalisatie, automatisatie en digitalisering van werkprocessen in de bank, zijn in samenwerking met verschillende afdelingen en medewerkers van de kantoren diverse projecten gerealiseerd.

In 2020 werd het digitaal signeren van documenten verder uitgerold. Zo is het mogelijk om bij het online openen van rekeningen, documenten te ondertekenen met de eID. Eveneens worden interne en externe documenten, zoals contracten, voortaan digitaal ondertekend met de eID of itsme®. Ook het actualiseren van de identiteitsgegevens van cliënten kan volledig digitaal gebeuren.

In de kantoren werd een pilootproject opgestart waarbij cliënten de mogelijkheid hebben om bepaalde documenten digitaal te ondertekenen, waarna zij deze onmiddellijk via mail ontvangen. In de toekomst zijn deze documenten ook raadpleegbaar in eb online. De verdere uitrol is voorzien in 2021.

In de ondersteunde en adviserende rol voor procesoptimalisaties binnen de bank, werd verder gewerkt aan een adequaat beheer van de werkprocessen en optimaliseerde de bank de dataverwerking voor kredieten waardoor deze transparanter en efficiënter kan gebeuren. Tevens werd het verwerkingsproces van de facturen van leasing- en rentingdossiers geautomatiseerd tot tevredenheid van onze dealers.

Binnen de context van de PSD2 (Payments Services Directive II), dit betreft de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot betaaldiensten, zette Europabank stappen voorbij het louter compliance verhaal en werkte het de mogelijkheden uit om zelf op te treden als TPP (Third Party Provider), meer bepaald de eigen ontwikkeling van de nodige connectoren om toegang te verkrijgen tot rekeningen bij andere banken. Een nieuwe functie werd toegevoegd in eb online (in pilootfase enkel beschikbaar voor het personeel) waarbij men externe rekeningen kan toevoegen in het rekeningen-overzicht, de zogenaamde ‘Access-to-Account’ binnen PSD2. Ook werd een generieke flow voor betalingsinitiatie ontwikkeld (het lanceren van betalingen van bij andere financiële instellingen), waarvoor concrete toepassingen zullen ontwikkeld worden zoals de integratie in eb online en MPI (Merchant Plug-In voor cards-handelaars).

Deze projecten, waarbij de samenwerking met de diverse afdelingen in de bank en de kantoren cruciaal is, zorgen ervoor dat de bank haar digitale strategie, die aan continue optimalisatie en nieuwe inzichten onderhevig is, in de toekomst verder kan implementeren.

Informatica

In het kader van de coronacrisis heeft de Informatica-afdeling veel tijd besteed aan eigen softwareontwikkeling om te voldoen aan de door de overheid opgelegde maatregelen, onder andere met betrekking tot de Febelfin-charters. Ook voor de diverse maatregelen die de bank zelf genomen heeft om het cliënteel hulp te bieden in deze moeilijke periode, werden heel wat inspanningen geleverd om het volledige proces nagenoeg automatisch te laten verlopen van aanvraag tot contractaanpassing.

De bank introduceerde onder meer Microsoft Teams voor videocalls, chat en telefonie. Gezien door het coronavirus het thuiswerk sterk werd uitgebreid, werden méér dan 100 extra laptops verstrekt aan de medewerkers en werd de internet bandbreedte vergroot. De nieuwe VDI (virtuele desktops) omgeving werd in gebruik genomen.

De bank versnelde eveneens de uitrol van FIBER in haar kantoren.

In samenwerking met Organisatie en andere afdelingen ontwikkelde de bank tevens een framework voor het digitaal signeren van documenten waarbij gebruik wordt gemaakt van het platform ‘Connective’. Als belangrijk project kan ook nog vermeld worden dat de ontwikkeling van BECRIS, zijnde de vervanger van de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO), verder werd uitgewerkt.

Op hardware vlak heeft de bank in 2020 haar belangrijkste informaticasystemen voor het verwerken van alle bancaire transacties vernieuwd; de IBM power8 systemen werden vervangen door IBM power9 systemen. Het back-up center van de bank werd eveneens gedeeltelijk vernieuwd en is nu state-of-the-art.

Deugdelijk Bestuur

De bank schenkt bijzondere aandacht aan een deugdelijk bestuur bij de uitoefening van haar activiteiten.

Met een goede bestuurlijke structuur en aandacht voor de beheersing van de risico’s wenst Europabank de belangen van hoofdzakelijk drie stakeholders te behartigen: de cliënt, de medewerker en de aandeelhouder.

Voor de cliënten wil de bank op een maatschappelijk verantwoorde wijze een kwaliteitsvolle financiële dienstverlening aanbieden.

Voor de medewerkers betekent dit werkzekerheid verschaffen, doorgroeimogelijkheden creëren, een billijke vergoeding gekoppeld aan inzet en het globale resultaat van de bank toekennen en dit alles binnen een aangename werkomgeving en een goed sociaal klimaat.

Voor de aandeelhouders betekent dit inzetten op een verdere groei en streven naar een marktconforme financiële vergoeding.


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid heeft tot doel tegen marktconforme voorwaarden gekwalificeerde en deskundige medewerkers, directieleden en bestuurders aan te trekken en te behouden teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren.

Europabank heeft een beloningsbeleid uitgewerkt overeenkomstig de wettelijke en prudentiële voorschriften zoals vastgelegd in de Wet op het Statuut van en het Toezicht op Kredietinstellingen van 25.04.2014, de circulaires van de NBB en de FSMA en diverse Europese richtlijnen. Meer in het bijzonder werd ervoor gezorgd dat het beloningsbeleid in overeenstemming is met de principes van een gezond risicobeheer en governance binnen de bank. Met haar beloningsbeleid wenst de bank te vermijden dat risicogedrag wordt aangemoedigd. Het beloningsbeleid beantwoordt aan de normen die werden vastgelegd op niveau van de groep Crelan.

Het loonbeleid is strategisch verankerd en zal helpen om de doelstellingen van de bank te behalen. Het loonbeleid is – door de invoering van de functieclassificatie – gebaseerd op diverse functieklassen. De loonprogressie wordt gebaseerd op prestaties en groei in competenties.

De vergoeding van de medewerkers en directieleden bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Het beloningsbeleid voorziet in een evenwichtige verdeling tussen beide componenten. Het bedrag dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor de variabele verloning is in beperkte mate gekoppeld aan het resultaat van de bank. Dit uitgangspunt houdt in dat de bank zich dan ook gewapend heeft tegen het nemen van onverantwoorde risico’s waarbij de belangen van de cliënten zouden kunnen geschaad worden. In de loop van 2018 is een nieuw evaluatiesysteem uitgewerkt waarbij de directe leidinggevende een voorstel tot variabele verloning opmaakt op basis van prestaties en groei in competenties. Het Flex Income Plan is uitgebreid met de bedoeling het loonpakket voor alle medewerkers verder te differentiëren en te individualiseren naar de behoefte van de medewerker. Het principe bestaat erin dat voor elke medewerker een budget gecreëerd wordt op basis van bestaande voordelen. Elke medewerker kan met zijn/haar toegekend bonusbudget een vrije keuze maken uit diverse à la carte voordelen.

De variabele vergoeding, die geplafonneerd is, wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur op advies van het Remuneratiecomité. Het Directiecomité is verantwoordelijk voor de bepaling van de vaste verloning en de toekenning van de variabele verloning aan de medewerkers.

De vaste en variabele verloning van de bestuurders, leden van het Directiecomité, wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur op voorstel van het Remuneratiecomité en na advies van de CEO. De onafhankelijke bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders die binnen de groep gemandateerd zijn door CrelanCo, ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding die niet gerelateerd is aan het resultaat van de bank. De overige leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding. De totale vergoeding die werd toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur bedraagt 1,6 miljoen euro. Het Remuneratiecomité brengt jaarlijks aan het Remuneratiecomité van de groep Crelan verslag uit over het remuneratiebeleid waarin zij duidt in welke mate gevolg werd gegeven aan de circulaires van de Nationale Bank van België. Tevens wordt een verslag voorgelegd inzake de vergoeding van de leden van het Directiecomité.


Governance beginselen

Europabank beschikt over een solide en passende regeling voor de bedrijfsorganisatie, waaronder toezichtmaatregelen, om een doeltreffend en voorzichtig beleid van de bank te garanderen. Dit in functie van de aard, schaal en complexiteit van de risico’s die inherent zijn aan het bedrijfsmodel en aan de werkzaamheden van de bank.

Deugdelijk bestuur is belangrijk, respect voor de privacy en een snelle en correcte klachtenbehandeling nemen hierin een voorname plaats.

Deze en andere governance beginselen zijn terug te vinden op de website onder de rubriek “juridische info”.

Evaluatie werking Raad van Bestuur en comités

In 2020 is een evaluatie uitgevoerd naar de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn comités, bepaalde governance aspecten van de werking van de Raad van Bestuur en zijn comités en de individuele deskundigheid van de bestuurders en de collectieve deskundigheid van de Raad van Bestuur, het Audit- en Remuneratiecomité.

Deze evaluatie rechtvaardigt het vertrouwen in de individuele en collectieve deskundigheid van de diverse leden van de Raad van Bestuur en beide comités en de werking van de Raad van Bestuur en zijn comités.


Raad van Bestuur

In 2020 hebben de Raad van Bestuur en de adviescomités een aantal herschikkingen gekend.

In november hebben we afscheid genomen van de heer Luc de Wilde die met pensioen is gegaan. Hij werd opgevolgd door de heer Cedric Ryckaert.

Door een interne reorganisatie bij onze hoofdaandeelhouder, Crelan NV, zijn de heren Philippe Voisin, Jean-Pierre Dubois en Hendrik Vandamme niet langer bestuurder. Zij worden vanaf 1 januari 2021 vervangen door de heren Jean-Paul Grégoire, Xavier Gellynck en Clair Ysebaert.

De heer Joris Cnockaert fungeert vanaf dan als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd. Onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur functioneren twee adviescomités, nl. het Auditcomité en het Remuneratiecomité.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Voorzitter: Philippe Voisin (tot en met 31.12.2020)
Joris Cnockaert (vanaf 01.01.2021)
Bestuurders: Jan Annaert (onafhankelijk bestuurder)
Gérald Bogaert
Marc Claus
Luc De Wilde (tot en met 31.10.2020)
Jean-Pierre Dubois (tot en met 31.12.2020)
Xavier Gellynck (vanaf 01.01.2021)
Jean-Paul Grégoire (vanaf 01.01.2021)
Cedric Ryckaert (vanaf 01.11.2020)
Hendrik Vandamme (tot en met 31.12.2020)
Agnes Van den Berge (onafhankelijk bestuurder)
Rudi Vanlangendyck
Luc Versele
Clair Ysebaert (vanaf 01.01.2021)
Commissaris: EY Bedrijfsrevisoren bv
Vertegenwoordigd
door:
Jean-François Hubin

Europabank Shoppen

Auditcomité

Het Auditcomité, dat ook fungeert als Risicocomité, staat in de meest brede zin in voor de monitoring van de activiteiten die verband houden met het financieel verslaggevingsproces en controle op de jaarrekeningen, de interne controle en risicobeheer en de werking en activiteiten van de afdeling Interne Audit en Inspectie. Zij staat eveneens in voor de monitoring van het risicobeheer en de risicostrategie van de bank en staat de Raad van Bestuur bij in de uitoefening van het toezicht op deze materie. Daarnaast staat zij ook in voor de beoordeling en de monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris.

Het Auditcomité is heden tijdelijk samengesteld uit 2 onafhankelijke bestuurders: mevrouw Agnes Van den Berge en de heer Jan Annaert. Laatstgenoemde is aangesteld als voorzitter van het Auditcomité. Vanaf 1 januari 2021 wordt de heer Jean-Paul Grégoire ook lid van het Auditcomité. De voorzitter van de Raad van Bestuur, de CEO en de vertegenwoordigers van Interne Audit en Inspectie wonen de vergadering op uitnodiging bij.

Het Auditcomité heeft in 2020 zes keer vergaderd.


Renumeratiecomité

Het Remuneratiecomité heeft als taak de Raad van Bestuur bij te staan bij de vaststelling van het beloningsbeleid en het toezicht op de uitvoering ervan en bij het aanwijzen en aanbevelen van kandidaten voor de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Het Remuneratiecomité beoordeelt jaarlijks de kennis, vaardigheden, ervaring, mate van betrokkenheid van de individuele bestuurders en van de Raad van Bestuur als geheel.

Het Remuneratiecomité voert tevens rechtstreeks toezicht uit op de beloning van de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties en de Identified Staff.

Zijn lid van het Remuneratiecomité: Agnes Van den Berge en Jan Annaert, beiden onafhankelijk bestuurder, Joris Cnockaert en Luc Versele. Voorzitter van het Remuneratiecomité is Agnes Van den Berge. Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter van het Remuneratiecomité doorslaggevend. De CEO neemt deel op uitnodiging. Het Remuneratiecomité heeft in 2020 vijf keer vergaderd.

Samenstelling van het Directiecomité

Gérald Bogaert bestuurder-directeur
Marc Claus bestuurder-directeur
Cedric Ryckaert bestuurder-directeur
Rudi Vanlangendyck CEO

Directiecomité

De heer Luc De Wilde begon zijn carrière bij Europabank in 1980 en was sinds 1999 lid van het Directiecomité. Ingevolge zijn pensionering werd hij vanaf 1 november 2020 vervangen door de heer Cedric Ryckaert.

De Raad van Bestuur bedankt de heer Luc De Wilde voor zijn jarenlange inzet en toewijding aan de bank.
Directiecomité

Risico's en risicobeheer


Algemeen

De bank beschikt over een interne controlestructuur die toelaat haar risico’s te identificeren en te beheersen.

Gezien de aard van de activiteiten van de bank hebben de belangrijkste risico’s betrekking op het kredietrisico, het renterisico en het liquiditeitsrisico. Daarnaast beschouwt de bank ook het strategisch en business risico, het operationeel risico en het concentratierisico als belangrijke risico’s. Cybercriminaliteit (bijvoorbeeld phishing) als onderdeel van het operationeel risico krijgt hierbij voorname aandacht in het informatiebeveiligingsraamwerk van de bank.

Deze risico’s worden gemonitord in diverse comités, namelijk het Assets & Liabilities Committee (ALCO), het Krediet- & Contentieux Evaluatie Comité (KCEC) en het Riskcomité.

Specifieke risico’s die verband houden met bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging worden opgevolgd in de desbetreffende stuur- en werkgroepen.

Het Auditcomité overkoepelt al deze controlestructuren en fungeert tevens als Risicocomité zoals bedoeld in de Bankenwet.

Het Remuneratiecomité evalueert de risico’s met betrekking tot het beloningsbeleid.

De effectieve leiding van de bank beoordeelt jaarlijks de aangepastheid van haar interne controle en rapporteert hierover aan het Auditcomité, de Raad van Bestuur, de Nationale Bank en de Commissaris. De beoordeling heeft betrekking op een breed spectrum aan domeinen, met name het door de bank gehanteerde interne controlesysteem, het proces van financiële verslaggeving, de organisatorische werking van de bank, de werking van ondersteunende functies en controlefuncties, de eigenlijke bankactiviteiten, het algemeen risicobeheer, het integriteitsbeleid en het beloningsbeleid. Uit deze beoordeling is gebleken dat de bank haar risico’s op een effectieve wijze identificeert, beheerst en onder controle heeft. Daarenboven getuigt de bank van een gezonde cultuur ten aanzien van risico’s en stelt zij steeds de belangen van de cliënt centraal.

De uitwerking van risicobeheersingsmaatregelen gebeurt in overleg met Crelan. Zo worden bepaalde risico’s zoals het rente- en liquiditeitsrisico gemeten aan de hand van gemeenschappelijke meetinstrumenten en worden beleidsnota’s ook op Crelan-groepsniveau geëvalueerd. Risicomodellen worden in overleg met Crelan ontwikkeld.

Trimestrieel rapporteert de Risk Manager over de resultaten van de risicometingen en de evolutie van de risico-indicatoren in het Filialen Risk Comité van de groep Crelan.

De groep Crelan legt jaarlijks het limietenkader vast waarbinnen de bank dient te opereren.

Conform de Bankenwet is op het niveau van de groep Crelan een herstelplan uitgewerkt dat minstens jaarlijks geactualiseerd wordt en waartoe de bank haar bijdrage levert. Dit herstelplan moet toelaten snel doeltreffende acties te nemen in geval de financiële gezondheid van de groep Crelan ingevolge stresssituaties ernstig in het gedrang zou komen.

Renterisico

Het renterisico betreft de huidige en toekomstige blootstelling van de winstgevendheid en het vermogen van de bank aan ongunstige rentebewegingen.

Het ALCO bewaakt het renterisico. Hierbij wordt de evolutie van de renterisicopositie opgevolgd, alsook de overeenstemming met wet- en regelgeving, de beleidslijnen en het vastgelegde limietenkader. De bank voldoet aan alle limieten opgelegd door de toezichthouder.

De bank meet haar renterisico zowel vanuit een inkomensperspectief als vanuit een economisch waardeperspectief.

Voor wat betreft de inkomstengevoeligheid simuleert de bank het effect op haar resultaat van een geleidelijke marktrentewijziging van 2%pt op een tijdshorizon van 3 jaar. In 2020 bleek het scenario van een geleidelijke marktrentedaling het meest nadelig voor de renteopbrengsten van de bank.

Voor de vermogensgevoeligheid wordt het effect op de economische waarde van het banking book gemeten en dit in 6 rentescenario’s, zowel parallelle als niet-parallelle. Hierbij maakt de bank gebruik van zowel haar eigen veronderstellingen als van de veronderstellingen van de toezichthouder.

Het meest negatieve effect treedt op in het scenario waarbij de marktrente op korte termijn met 2,5%pt daalt én op lange termijn met 1%pt stijgt gebruikmakend van de veronderstellingen van de toezichthouder. Dit negatief effect ligt echter ruim onder de toegestane maximum waarschuwingsdrempel van 15% van het eigen vermogen.

Daarnaast meet de bank de inkomstengevoeligheid in een uitsterfscenario volgens een model dat op Crelan-groepsniveau gebruikt wordt en dat zowel parallelle als niet-parallelle rentescenario’s in aanmerking neemt.

Dit model beschouwt enerzijds de evolutie van de netto renteopbrengsten voor de volgende 15 jaar en anderzijds de huidige waarde van alle toekomstige netto renteopbrengsten.

Dit model toont in het scenario waarbij de marktrente op korte termijn met 2,5%pt stijgt én op lange termijn ongewijzigd blijft de meest negatieve impact op de netto renteopbrengsten.

Volgens datzelfde model wordt de huidige waarde van de toekomstige renteopbrengsten dan weer het meest negatief beïnvloed in het scenario waarbij de marktrente op korte termijn met 2,5%pt stijgt en op lange termijn met 1%pt daalt. In alle beschouwde scenario’s voldoet de bank ruimschoots aan het geldende limietenkader.

De duration van het eigen vermogen is per einde 2020 licht negatief geworden door het korter wordend actief. Een scenario waarbij de marktrente plots met 1%pt stijgt, zou aldus de waarde van het eigen vermogen doen toenemen met 0,02%.

De bank beheert haar renterisicopositie op proactieve wijze teneinde steeds te voldoen aan zowel haar eigen limietenkader als aan dat van de toezichthouder.

De bank gebruikt geen derivaten voor de beheersing van het renterisico.


Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de bank niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen tegen een aanvaardbare kost.

Het ALCO bewaakt het liquiditeitsrisico. Het ALCO volgt de evolutie van de liquiditeitsrisicopositie op, alsook de overeenstemming met wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en het geldende limietenkader.

De bank volgt haar liquiditeitsrisicopositie op aan de hand van metingen op zeer korte, korte, middellange en lange termijn.

Via stress scenario’s schat de bank de gevolgen van uitzonderlijke situaties in. De bank zorgt ervoor dat zij steeds beschikt over voldoende ruime kwaliteitsvolle liquiditeitsbuffers.

De bank volgt nauwgezet haar intradayrisicopositie op waarbij ze tevens beschikt over een kredietlijn bij de NBB. Het intradayrisico treedt onder meer op bij de verrekening van Visa/Mastercard-transacties en van STET- en SWIFT-kasstromen.

In het jaar 2020 bedroeg de Liquidity Coverage Ratio (LCR) nooit minder dan 408%. Het gemiddeld hoge niveau van de LCR duidt erop dat de bank over een meer dan voldoende hoge liquide buffer beschikt om uitstromen op te vangen. De LCR beantwoordt ruimschoots aan het intern limietenkader en de prudentiële minimumlimiet van 100%.

De Net Stable Funding Ratio (NSFR) die per einde 2020 153% bedraagt en doorheen het jaar een stabiel verloop kent, kenmerkt de gezonde fundingstructuur van de bank. De NSFR dient minimaal 100% te bedragen.

De bank monitort tevens haar liquiditeitspositie aan de hand van de zogenaamde Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), ontwikkeld volgens EBA-standaarden. Deze rapportering behelst een vervalschema met contractueel vervallende bedragen opgedeeld per productsoort en met horizon tot 10 jaar, de fundingconcentraties per tegenpartij en producttype, de volumes en prijszetting voor passiva met verschillende looptijden, de rollover van funding met volumes en vervallende bedragen, de volumes van nieuw aangetrokken middelen en verlengingen en concentraties in de liquide buffer (counterbalancing capacity).

Aan de hand van een model van dynamische liquiditeit simuleert de bank haar liquiditeitspositie voor de komende 24 maanden op basis van het budget. Deze lag steeds ruim boven de opgelegde minimumlimiet.

Specifiek ten behoeve van de opvolging van de liquiditeitspositie op middellange termijn simuleert de bank een bankrun scenario waarbij de impact ervan op haar liquiditeitspositie wordt gemeten. De bank brengt dit effect in rekening bij haar jaarlijkse ICAAP/ILAAP (Internal Capital/Liquidity Adequacy Assessment Process) oefening.


Kredietrisico

Het kredietrisico of tegenpartijrisico is het risico van verlies door het in gebreke blijven van een debiteur of tegenpartij. De bank wordt blootgesteld aan het kredietrisico in het kader van haar kredietverlening aan consumenten en ondernemingen, alsook bij haar eigen beleggingsactiviteiten.

Zoals elders in dit verslag uitgebreid becommentarieerd, zorgt de COVID-19-pandemie en de hiermee gepaard gaande overheids- en sectormaatregelen ervoor dat de focus van de bank meer dan ooit diende gelegd op het beperkt houden van haar kredietrisicoblootstelling. De bank werkte zelf ook oplossingen uit voor haar bestaand cliënteel, rekening houdend met diverse criteria. De bank zette extra provisies op onder de vorm van een management overlay teneinde de impact van de pandemie op het kredietrisico op te vangen.

Naast een permanente kwaliteitsbewaking op diverse niveaus binnen de bank, volgt het Krediet- en Contentieux Evaluatie Comité (KCEC) maandelijks het kredietrisico op.

De bank beoordeelt het kredietrisico verbonden aan de kredietverleningsactiviteit zowel in haar front- als backoffice, rekening houdend met vastgelegde kredietbeslissingsbevoegdheden. De bank maakt gebruik van een kredietbeslissingsmodel dat rekening houdt met de financiële draagkracht (terugbetalingscapaciteit), de verstrekte waarborgen, de reputatie en de solvabiliteit van de kredietnemer.

Specifiek voor het segment van het hypothecair krediet monitort de bank de evolutie van de LTV-ratio (Loan-to-Value) zowel op het niveau van de nieuwe productie als op het niveau van de kredietportefeuille.

Ten behoeve van haar ICAAP/ILAAP schat de bank aan de hand van stress scenario’s de impact in van extreme waardedalingen van in hypotheek genomen vastgoed. Er wordt hierbij rekening gehouden met waardedalingen van 15% tot 35% afhankelijk van het scenario en het type vastgoed (commercieel, residentieel).

Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking van haar kredietportefeuille volgt de bank de evolutie op van de forborne kredietvorderingen. Dit zijn kredietvorderingen waarbij de bank aan een cliënt met betalingsmoeilijkheden bepaalde toegiften deed teneinde te vermijden dat deze zijn financiële verplichtingen niet langer zou kunnen honoreren en de bank kredietverlies zou leiden. De bank evalueert of voor forborne kredietvorderingen voldoende provisie voor kredietverlies wordt opgezet.

Het kredietverlies over 2020 verbonden aan de kredietverleningsactiviteit bedroeg 1,07%, een forse stijging ten opzichte van 2019 veroorzaakt door bovenvermelde management overlay.

Ook de eigen beleggingsportefeuille van de bank is onderhevig aan een zeker kredietrisico. Om dit risico te beperken heeft de bank in haar beleggingsbeleid maximumlimieten inzake tegenpartijen vastgelegd. Het op Crelan-groepsniveau vastgelegd limietenkader is hierbij minimaal van toepassing.

Voor de bepaling van de eigenvermogensvereiste voor kredietrisico hanteert de bank de standardised approach (SA).


Concentratierisico

De bank definieert het concentratierisico als de posities die kunnen ontstaan binnen of over verschillende risicosoorten en die mogelijks leiden tot verliezen die een bedreiging kunnen vormen voor de bank.

De bank monitort risicoconcentraties binnen de kredietverlening en het beheer van de eigen beleggingsportefeuille en de liquiditeitsposities.

Het concentratierisico bij de kredietverlening uit zich bij de kredietomloop per cliënt en per economische sector. Voor beide risicoconcentraties heeft de bank maximumlimieten vastgelegd.

Ook binnen de eigen beleggingsportefeuille doet zich een concentratierisico voor. Dit heeft betrekking op termijnplaatsingen bij andere banken en de portefeuille staatspapier.

Om het concentratierisico binnen de eigen beleggingsportefeuille op een aanvaardbaar niveau te houden, heeft de bank in haar beleggingsbeleid een limietenkader vastgelegd dat voldoet aan de beperkingen opgelegd op het niveau van de groep Crelan. De bank zorgt tevens voor voldoende diversificatie binnen haar portefeuille staatspapier.

In 2020 belegde de bank op termijn uitsluitend bij Crelan en hield zij staatspapier aan van België, Oostenrijk, Frankrijk, Finland en Nederland.

De monitoringcomités ALCO en KCEC volgen het concentratierisico op.

Europabank Shoppen

Operationeel risico

De bank definieert operationeel risico als de kans op schade ten gevolge van tekortkomingen in werkwijzen, systemen, menselijke fouten of externe gebeurtenissen.

In het trimestrieel Riskcomité wordt gerapporteerd over het operationeel risico en het reputatierisico en worden voorgestelde controlemaatregelen beslist.

Specifieke risicodomeinen zoals bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging worden aangestuurd vanuit stuur- en werkgroepen.

Centraal in het beheer van operationele risico’s binnen de bank staan een permanente identificatie en evaluatie van risico’s naar aanleiding van de invoering of wijziging van processen en/of nieuwe producten, een centraal incidentenbeheerssysteem gekoppeld aan nazorg, fraudepreventie, bedrijfscontinuïteitsplanning en disaster recovery tests en de nodige zorg voor sensibilisering van de medewerkers.

Voor de activiteiten die de bank uitbesteedt, zorgt zij ervoor dat de eraan verbonden risico’s, zoals onder meer informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit, geïdentificeerd en afdoende ingedekt worden. Desbetreffende afspraken worden ofwel in een service level agreement ofwel contractueel vastgelegd.

Dat de bank haar operationele risico’s goed onder controle heeft, blijkt uit de jaar na jaar lage schadecijfers ingevolge operationele risico’s en het hoge cijfer aan vermeden schade.

Cybercriminaliteit staat bij alle ondernemingen hoog op de agenda, ook bij Europabank. In dat kader beschikt de bank onder meer over een stappenplan voor het geval de bank geconfronteerd wordt met cybercriminaliteit.

Voor de bepaling van de eigenvermogensvereiste voor operationeel risico hanteert de bank de Basic Indicator Approach (BIA) en houdt zij zodoende kapitaal aan ten belope van 12,8 miljoen euro of 15% van het gemiddeld geconsolideerd operationeel resultaat van de laatste 3 jaren.


Reputatierisico

De bank verstaat onder reputatierisico het risico dat door negatieve publiciteit het vertrouwen in de integriteit van de bank aangetast wordt. Het reputatierisico is een risico dat voortvloeit uit een ander risico. De bank beheerst het reputatierisico door ervoor te zorgen dat haar risico’s van de eerste orde voldoende beheerst worden en door het toepassen van haar integriteitsbeleid. De afdeling Compliance staat in voor de praktische uitwerking van het integriteitsbeleid. De juridische afdeling evalueert en ziet toe op de effectieve implementatie van wet- en regelgeving.

Strategisch en business risico

De bank verstaat onder strategisch en business risico de huidige en toekomstige impact op het resultaat of op het eigen vermogen ten gevolge van verkeerde business beslissingen, verkeerde implementatie van beslissingen of gebrek aan respons ten aanzien van veranderingen in de markt en de sector. Ten behoeve van het ICAAP/ILAAP identificeert en beoordeelt de effectieve leiding van de bank aan de hand van een assessment het strategisch en business risico.

Bij deze beoordeling identificeert de bank mogelijke bedreigingen die de realisatie van de vooropgestelde strategische doelstellingen van de bank kunnen belemmeren. Waar nodig worden actiepunten vastgelegd.

Compliance

Compliance is één van de drie onafhankelijke controleafdelingen die opgelegd worden door onder meer de Bankenwet van 25 april 2014. Naast deze en andere wetgeving, zoals de witwaswet (2017), wordt haar werking eveneens door circulaires en reglementen van de Nationale Bank en de FSMA gereguleerd. De Compliance afdeling wordt bijgestaan door 7 local compliance officers die werkzaam zijn binnen de voornaamste departementen van de bank, namelijk Kredieten, Kantorennet, Betwiste Zaken, Cards en Boekhouding & Diverse Operaties. Een nauwe samenwerking met de andere controleafdelingen (Interne Audit en Risk Management) en met de Juridische Dienst is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de afdeling.

De voornaamste werkdomeinen van Compliance zijn het toezicht op specifieke wetgeving, zoals de wettelijke regels omtrent consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, MiFID, privacy en de witwaswet. Dit jaar trok, in het bijzonder maar niet uitsluitend, de omzetting van de 5de witwasrichtlijn en het UBO-register de aandacht. Daarnaast valt ook het toezicht op het fiscaal voorkomingsbeleid, de melding van verdachte transacties aan de CFI, controle op het handelen met voorkennis, adviseren over en controleren van het integriteitsbeleid (herziening van de beleidsnota’s), remuneratiebeleid en het ontwikkelen van nieuwe producten onder de taken van Compliance. In ditzelfde kader staat Compliance ook in voor de ontvangst, behandeling en rapportering van al dan niet anoniem gemelde inbreuken op het integriteitsbeleid. Tenslotte maakt ook de jaarlijks te herziene Algemene Risicobeoordeling een belangrijke component uit van de taken van Compliance. 

De taken omtrent wetgeving omvatten niet enkel het analyseren en adviseren omtrent de implementatie van nieuwe wetten of wijzigingen aan bestaande wetgeving, maar eveneens het toezicht op de concrete naleving van deze wetten door de medewerkers en door de bank zelf. Zo adviseert Compliance onder meer bij het goedkeuren van bepaalde kredietdossiers, reclamecampagnes en procedurewijzigingen. Zowel intern ontwikkelde als extern aangekochte monitoringsystemen, die door Compliance worden opgevolgd, zorgen ervoor dat Europabank tevens voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot permanente waakzaamheid tegen atypische transacties. 

Er werd in 2020 aan de nieuwe medewerkers opleiding gegeven betreffende de witwas- en complianceproblematiek. Deze personeelsleden dienden vervolgens een schriftelijke test af te leggen. Omwille van de COVID-19-problematiek gingen de kantoorbezoeken dit jaar niet door, maar deze zullen zeker in 2021 hervat worden, indien nodig op digitale wijze. 

In 2020 werden nieuwe controles op het online openen van rekeningen ingevoerd, naar aanleiding van de vaststelling van nieuwe typologieën en bijkomende controles op money mules. Tevens werden, gedwongen door de ongewone omstandigheden van dit jaar, de nodige werkwijzen vastgelegd die de afdeling toelieten om van thuis uit te werken, zonder verlies van kwaliteit of kwantiteit van de geleverde arbeid. 

Er werd door de medewerkers van Compliance, in het kader van de permanente opleiding, deelgenomen aan diverse digitale conferenties en forums. 

Ten slotte is Compliance ook volop bezig, in samenwerking met andere betrokken afdelingen, de nodige nieuwe procedures uit te werken  naar aanleiding van de omzetting van de 5de witwasrichtlijn en het KB betreffende het UBO-register.

Aangezien Europabank deel uitmaakt van de Groep Crelan, vinden er uiteraard geregeld contacten plaats met de groepscompliance officer en de Compliance afdeling van Crelan.

ICAAP/ILAAP

(Internal Capital/Liquidity Adequacy Assessment Process)

De bank beschikt over doeltreffende procedures en strategieën aan de hand waarvan ze beoordeelt en erop toeziet dat de omvang, de samenstelling en de verdeling van haar eigen vermogen toereikend is om op permanente basis het hoofd te kunnen bieden aan haar huidige en toekomstige risico’s.

De bank heeft haar belangrijkste risico’s geïdentificeerd en beschikt over de nodige meet- en opvolginstrumenten om deze risico’s te beheersen.

Jaarlijks beoordeelt de bank de toereikendheid van haar eigen vermogen in het licht van haar risicoprofiel en organisatie. De bank rapporteert hierover jaarlijks aan het Auditcomité, de Raad van Bestuur, de Commissaris en de Nationale Bank van België.

Blijkens de resultaten van deze beoordeling kan de bank aantonen dat zij 92% van haar huidig beschikbaar eigen vermogen (berekend volgens COREP) nodig acht om verwachte en onverwachte verliezen op te vangen. Per einde 2020 heeft de bank een overschot aan eigen vermogen ten belope van 13,2 miljoen euro, rekening gehouden met de ingeschatte eigen vermogensbehoefte ten belope van 117,5 miljoen euro voor de zogenaamde pijler 1- en pijler 2-risico’s en met de prudentieel vereiste kapitaalconserveringsbuffer. Ook wanneer de bank de resultaten van bijkomende strenge stress scenario’s (inclusief corona-impact) in rekening brengt, houdt zij voldoende eigen vermogen over om hieraan het hoofd te bieden.

De jaarresultaten

Fusie Europabank NV en eb-lease NV

Door de vanaf 1 januari 2020 doorgevoerde fusie tussen Europabank N.V. en dochtermaatschappij eb-lease NV, moet Europabank niet langer geconsolideerd rapporteren. In de prudentiële rapportering op vennootschappelijke basis en voor de consolidatie op het niveau van moedermaatschappij Crelan, is IFRS wel nog steeds van toepassing. Zowel het resultaat in IFRS als in B-Gaap worden hieronder gepresenteerd.

Als gevolg van de fusie bevat het jaarresultaat, en dit zowel in IFRS als in B-Gaap, een éénmalig supplement van 7,5 miljoen euro. Dit bestaat uit:

  • het dividend dat Europabank ontving van eb-lease uit de winstverdeling van het boekjaar 2019 van 7.002.000 euro en dat niet langer als wederkerige post moet geëlimineerd worden;
  • een meerwaarde van 521.851 euro op de participatie eb-lease die in de boeken van Europabank stond en die bij de fusie werd geëlimineerd ten opzichte van het eigen vermogen van eb-lease.

Resultaat in IFRS

In IFRS werd dit jaar een resultaat gerealiseerd van 27,5 miljoen euro. Abstractie makend van het hierboven vermelde fusiesupplement bedraagt het jaarresultaat net geen 20,0 miljoen euro. Vorig jaar was dit nog 24,8 miljoen euro. Het jaarresultaat is in 2020 dus 4,8 miljoen euro lager (-19,6%) dan in 2019.

In vergelijking met vorig jaar kan het resultaat als volgt worden weergegeven:

2019 2020
Resultaat Europabank 24.612.822 27.480.044
Resultaat eb-lease 7.773.107 -
min dividend eb-lease -7.550.899 -
min minoritaire aandeelhouders -94 -
min supplement als gevolg van de fusie - -7.523.851
Resultaat in IFRS 24.834.936 19.956.193

Resultaat in B-Gaap

Het jaarresultaat van Europabank is dit jaar licht toegenomen ten opzichte van het resultaat van 2019: er werd een netto winst geboekt van 25,1 miljoen euro ten opzichte van (geconsolideerd) 24,4 miljoen vorig jaar. Wanneer ook hier abstractie wordt gemaakt van het fusie-supplement van 7,5 miljoen euro, komt het resultaat uit op 17,6 miljoen euro, dit is 6,8 miljoen euro lager dan vorig jaar.

In vergelijking met vorig jaar kan het resultaat als volgt worden weergegeven:

2019 2020
Resultaat Europabank 24.918.927 25.130.055
Resultaat eb-lease 7.024.637 -
min dividend eb-lease -7.550.899 -
min minoritaire aandeelhouders -94 -
min supplement als gevolg van de fusie - -7.523.851
Resultaat in B-Gaap 24.392.571 17.606.204

Winstverdeling Europabank

Hieronder wordt de winstverdeling van het B-Gaap-resultaat meegedeeld. Het toegekende dividend bedraagt 62,45 euro per aandeel, dit is identiek als vorig jaar.

2019 2020
Resultaat van het boekjaar 24.918.927 25.130.055
Overgedragen winst vorig boekjaar 166.028 182.132
Te bestemmen winst 25.084.955 25.312.187
Dividend per aandeel 62,45 62,45
Aantal aandelen 312.295 312.295
Totaal dividend 19.502.823 19.502.823
Naar beschikbare reserve 5.400.000 5.600.000
Naar over te dragen winst 182.132 209.364

Eigen vermogen in IFRS

Het eigen vermogen onder IFRS is in 2020 met 558 duizend euro toegenomen. De stijging wordt enerzijds verklaard door de hogere winst van het boekjaar met 2,6 miljoen euro. Anderzijds nemen de beschikbare reserves af met 2,1 miljoen euro, dit is de combinatie van een toename met 5,4 miljoen euro uit de winstverdeling van 2019 en een afname van 7,5 miljoen euro als gevolg van de fusie tussen Europabank en eb-lease.

De samenstelling van het eigen vermogen onder IFRS is als volgt:

IFRS (vóór winstverdeling) 2019 2020
Kapitaal 25.250.000 25.250.000
Uitgiftepremies 254.507 254.507
Wettelijke reserve 2.800.000 2.525.000
Niet beschikbare reserves 28.116 28.116
Vrijgestelde reserves 2.724.398 2.721.423
Beschikbare reserves 73.798.011 71.700.000
Overige reserves: herwaardering -330.575 -224.852
Ingehouden winsten 25.084.785 25.268.552
Winst van het boekjaar (incl. minoritaire) 24.835.030 27.480.044
Totaal eigen middelen 154.444.272 155.002.790
Aangroei eigen middelen +6.173.126 +558.518

Solvabiliteitsratio

De bank kende afgelopen jaar een beperkte groei van het kredietvolume en dus ook een beperkte toename (+9,8 miljoen euro) van het gewogen risicovolume. Het eigen vermogen dat in rekening wordt gebracht voor de berekening van de solvabiliteitsratio (dit is exclusief het resultaat van het boekjaar) nam af van 129,7 miljoen euro naar 127,7 miljoen euro, een daling met 2,0 miljoen euro. De solvabiliteitsratio onder IFRS daalde daardoor naar 15,74%. De ratio bedroeg 16,18% per 31 december 2019. De buffer aan eigen vermogen is echter nog steeds voldoende ruim om de activiteiten van de bank te laten groeien.

Dankwoord

De Raad van Bestuur beseft ten volle dat deze resultaten maar mogelijk zijn dankzij de gedrevenheid en inzet van de medewerkers op alle niveaus van de bank en wenst hen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken. Daarnaast uit de Raad van Bestuur zijn erkentelijkheid tegenover de cliënten, zowel nieuwe als bestaande. De duurzame groei van de bank is het beste bewijs dat de cliënten onze manier van werken en ons bankmodel weten te waarderen.

Balans

IFRS per 31 december

Activa

2019 (in euro) 2020 (in euro)
Geldmiddelen en tegoeden en zichtrekeningen bij centrale banken 92.437.681 139.585.002
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 0 0
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 0 0
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten 153.874 153.874
Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 1.424.976.084 1.483.235.254
Derivaten gebruikt ter afdekking 0 0
Materiële vaste activa 16.085.135 16.762.649
Andere immateriële activa 248.526 269.658
Belastingvorderingen 0 0
- Actuele belastingen 0 0
- Uitgestelde belastingen 0 0
Overige activa 3.463.714 3.186.141
TOTAAL ACTIVA 1.537.365.014 1.643.192.578

Verplichtingen

2019 (in euro) 2020 (in euro)
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 0 0
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 1.367.674.540 1.474.381.514
- Deposito’s van kredietinstellingen 25.367.793 25.263.010
- Deposito’s van andere instellingen dan kredietinstellingen 1.321.511.515 1.430.280.183
- In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van obligaties 3.777.372 2.660.694
- Andere financiële verplichtingen 17.017.860 16.177.627
Derivaten gebruikt ter afdekking 0 0
Voorzieningen 1.231.116 1.236.504
Belastingverplichtingen 4.773.171 4.260.348
- Actuele belastingen 506.001 1.665.087
- Uitgestelde belastingen 4.267.170 2.595.261
Andere verplichtingen 9.241.915 8.311.423
TOTAAL VERPLICHTINGEN 1.382.920.742 1.488.189.789

Eigen vermogen

2019 (in euro) 2020 (in euro)
Geplaatst kapitaal 25.250.000 25.250.000
Agio 254.507 254.507
Ander eigen vermogen 0 0
Reserves uit herwaardering en waarderingsverschillen -330.575 -224.852
- Reserves uit de herwaardering van de reële waarde van de voor verkoop beschikbare financiële activa 0 0
- Herwaarderingsreserve uit actuariële winsten/verliezen bij pensioenplannen -330.575 -224.852
Reserves (met inbegrip van ingehouden winsten) 104.435.266 102.243.090
Nettowinst of -verlies 24.834.936 27.480.044
Minderheidsbelang 138 0
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN MINDERHEIDSBELANG 154.444.272 155.002.789
TOTAAL VERPLICHTINGEN, MINDERHEIDSBELANG EN EIGEN VERMOGEN 1.537.365.014 1.643.192.578

Winst- en verliesrekening

IFRS per 31 december

2019 (in euro) 2020 (in euro)
Rentebaten 80.694.275 79.975.060
- Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 80.693.289 79.975.060
- Rentebaten uit verplichtingen 986 0
Rentelasten -7.033.118 -7.519.917
- Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -6.825.436 -7.223.371
- Andere verplichtingen 0 0
- Rentelasten op activa -207.682 -296.546
Dividenden 225.000 7.002.000
Netto baten uit provisies en vergoedingen 11.626.178 8.865.087
Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 171.457 0
Herwaarderingen van valutakoersverschillen 4.568 6.705
Winsten en verliezen op het niet langer opnemen van niet financiële activa, netto -12.671 459
Andere exploitatiebaten en -lasten 4.092.814 4.281.927
Administratiekosten -43.774.750 -41.969.542
- Personeelsuitgaven -26.334.360 -26.210.766
- Algemene en administratieve uitgaven -17.440.390 -15.758.776
Afschrijvingen -3.315.195 -3.390.498
- Materiële vaste activa -3.182.399 -3.256.880
- Vastgoedbeleggingen 0 0
- Immateriële activa -132.796 -133.618
Voorzieningen 96.107 -94.237
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening -7.683.012 -12.588.329
- Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 0 0
- Leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -7.683.012 -12.588.329
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa 0 0
WINST OF (-) VERLIES VÓÓR BELASTINGEN UIT DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 35.091.653 34.568.715
Belastinglasten verbonden met de winst of het verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -10.256.623 -7.088.671
WINST OF (-) VERLIES OVER HET JAAR 24.835.030 27.480.044
- Aan minderheidsbelangen toe te rekenen -94 0
- Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen 24.834.936 27.480.044

47 Kantoren